DURAKLAMA DÖNEMİ TEST: 1

DURAKLAMA DÖNEMİ TEST: 1

1.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Duraklama devrine girmesine ortam hazırlayan etkenlerden değildir?

A) Balkanlarda ulusçuluk hareketlerinin başlaması
B) Saray kadınları ve ağalarının yönetime karışması
C) Şehzadelerin kafes usulü ile yetiştirilmesi
D) Tımar sistemi ve Kapıkulu Ocağı’nın bozulması
E) Merkezi otoritenin zayıflaması

Doğru Cevap “A”dır. Zira Balkanlardaki ulusçuluk (milliyetçilik) hareketleri Fransız İhtilali’nden Sonra yayılmıştır. 

2. Duraklama döneminde ordunun başında savaşa çıkmayan ilk padişah aşağıdakilerden hangisidir?
 A) II. Selim     B) III Murat     C) III Mehmet 
D) I. Ahmet     E) I. Mustafa
Doğru Cevap “A”dır. 

3. I. Ferhat Paşa
   II. Nasuh Paşa
   III. Serav 
   IV. Kasr-ı Şirin
   V. Amasya
Yukarıdaki anlaşmalardan hangileri Safeviler ile duraklama döneminde yapılan antlaşmalardan biri değildir?
A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Sadece II ve III
D) Yalnız IV   E) Yalnız V

4. Aşağıdakilerden hangi seçenek Ferhat Paşa Antlaşması ile ilgili değildir?
A) Ferhatpaşa Antlaşması'ndan sonra Safeviler İpek ihracatını yasaklayarak Osmanlı ekonomisine büyük zarar vermişlerdir
B) Osmanlıların Celali isyanları ile uğraşmasını fırsat bilerek Şirvan, Azerbaycan ve Gürcistan’ı geri almışlardır. C) Sadrazam Kuyucu Murat Paşa'nın Safeviler üzerine yürümesi üzerine barış teklifinde bulunmuşlardır.
D) Safeviler Memlüklerle Osmanlılara karşı ittifak oluşturmuşlardır.
E) Safeviler Ferhat paşa antlaşmasında kaybettikleri toprakları Nasuh Paşa Antlaşması ile geri almışlar ve 1555 Amasya anlaşmasındaki sınırlara geri dönmüştür.

5. Osmanlılar 1663’de yaptıkları savaşta Uyvar Kalesi’ni  fethetmiş ve burayı eyalet haline getirmiştir. 1664 yapılan Vasvar Antlaşması ile Erdel deki Türk hâkimiyeti onaylanmıştır.
 Buna göre yukarıdaki sorun ve yapılan antlaşma hangi ülke ile yapılmıştır?

A) Avusturya B) Macaristan C) Lehistan D) İran E) Rusya

6. Hotin seferi hangi padişah döneminde hangi ülke üzerine yapılmıştır?
A) II. Osman - Avusturya     B) Kanuni- Macaristan 
C) II. Osman Lehistan         D) II. Selim- İran 
E) IV Murat - Rusya

7. Duraklama döneminde Kamaniçe ve Podolya hangi ülkeden alınarak Batıda en geniş sınırlara ulaşılmıştır?

A) Avusturya     B) Macaristan     C) Lehistan 
D) Venedik        E) Malta

8. Girit'in korsan yatağı haline gelmesi ve Osmanlı Gemilerine saldırması nedeniyle Osmanlılar 1645’te Girit'i kuşatmışlar fakat burayı ancak 1669 da alabilmişler.
 Yukarıdaki sorun hangi ülke ile yaşanmış bir sorundur?
A) Avusturya B) Ceneviz C) Nepoli D) Venedik E) Fransa

9. Viyana bozgunundan sonra Osmanlılar karşı kutsal ittifak oluşturularak Türkler Avrupa ve Balkanlar'dan atılmak istenmiştir.
 Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kutsal İttifak’a katılan ülkelerden biri değildir?
 A) Avusturya     B) Macaristan     C) Lehistan 
D) Venedik        E) Malta

3-E, 4-D, 5-A, 6-C, 7- C, 8-D, 9-B

Google+ WhatsApp