Sultan Abdulaziz

Sultan Abdulaziz

ABDULAZİZ DÖNEMİ (1861-1876)

 Abdülaziz Avrupa’ya giden ilk Osmanlı padişahıdır. Onun padişahlığı döneminde hiç savaş olmadı. Yavuz Sultan Selimden sonra Mısır’ı ziyaret eden tek Osmanlı padişahıdır.

Bu Dönemde olan önemli olaylar:
 -  Rusya'nın Balkanlarda Panslavizm idealini yaymaya başlamasıyla isyanlar başlamıştır.
(Sırp, Karadağ,Bosna-Hersek,Romanya (Eflak-Boğdan) ve Bulgar isyanları ortaya çıkarak “Balkan Bunalımı”na zemin hazırlandı.

- Fransa'nın etkisiyle "Galatasaray Lisesi" açıldı.

- Dolmabahçe sarayının yapımı tamamlandı.

- İlk Osmanlı Üniversitesi olan "Darülfünun" açıldı.

- Yurt dışına geziye giden ilk Osmanlı padişahıdır. ( Fransa'ya)

- Mısır Hidivi (valisi) İsmail Paşa’nın gayretleri ve Fransa’nın desteğiyle 1869’da Süveyş Kanalı açılmış, böylece coğrafi keşiflerle önemini yitiren Mısır ve Akdeniz ticareti yeniden canlanmıştır.

-Bu durum Avrupalı devletlerin Mısıra sahip olma arzunu artırmıştır.

- Girit’teki Rumlar ayaklanarak Yunanistan’a bağlanmak istediler.

    Avrupalıların duruma müdahalesiyle Osmanlı Devleti HALEPA FERMANI’nı ilan etmiş ve Giritlilere vergi muafiyeti getirilmiştir.
- Bulgar Kilisesine özerklik verildi. ( Bulgaristan'ın bağımsızlığına yol açabilecek bir gelişmedir)

Büyük paralar harcanarak dünyanın üçüncü büyük donanma gücü oluşturulmuş ancak yararlanılamamıştır.
-Avrupalı Devletler azınlıklarla ilgili ağır istek ve tehditlerden oluşan BERLİN MEMORANDUM’UNU ilan ettiler.

 -Avrupa'da önemli gelişmeler görülmüş, İtalya (1870), ve Almanya (1871) siyasi

birliklerini tamamlayarak siyasi güç olarak ortaya çıktılar.

-Abdülaziz, Meşrutiyeti ilan etmemekte direnince, GENÇ OSMANLILAR tarafından tahttan indirilmiş, yerine V.MURAT getirilmiştir.

  * Bu olay Osmanlılarda yenilik taraftarlarının güçlendiğinin göstergesidir.

(Abdülaziz tahttan indirildikten sonra Feriye Sarayı’nda hapis hayatı yaşadı. Burada damarları kesik vaziyette
bulundu.)

    V. MURAT DÖNEMİ ( 1876 )

V. Murat Abdülaziz’in tahttan indirilmesi sonucu padişah oldu(1876). Ancak sağlığının yerinde olmadığı görüldü. 3 aylık bir dönem sonunda, başta Mithat Paşa olmak üzere önde gelen devlet adamları, V. Murat’ın yerine Meşrutiyeti ilan etme sözü veren II. Abdülhamit’i tahta çıkardılar. 

Google+ WhatsApp