Magna Charta (Büyük Şart)

Magna Charta (Büyük Şart)

Magna Charta ve Avrupa'da Yüzyıl Savaşları

MAGNA CHARTA (Büyük Şart) (1215)

Magna Charta İngiltere'de halkın kişisel haklarının tanındığını belirten ilk siyasal belgedir. 1215 yılında İngiltere kralı Jan (Yurtsuz Jan) ile soylular arasında İngiliz demokrasisinin temeli sayılan Magna Charta (Büyük Şart) imzalanmıştır.

       Bu fermanın önemli maddeleri şunlardır:

Hiçbir özgür insan, yürürlükteki kanunlara baş­vurmaksızın tutuklanamaz, sürgün edilemez, mülkü elinden alınamaz, herhangi bir şekilde yok edilemez. Adalet satılamaz, geciktirilemez, hiçbir özgür yurttaş bu haklardan mahrum bırakılamaz.

-Kanunlar dışında hiçbir vergi, yüksek rütbeli ki­lise adamlarıyla, baronlardan oluşan kurula da­nışmadan haciz yoluyla veya zor kullanılarak toplanamaz.

Bu ferman ile;

-Anayasa niteliğindeki bu ferman bir süre sonra ingiltere'de parlamento yönetiminin kurulmasına ortam hazırlamıştır, İngiltere Mutlak Krallık yönetiminden Meşruti Krallık yönetimine geç­miştir.

-İngiltere'de demokratikleşme süreci başlamış­tır.

-İngiltere'de kralın yetkileri sınırlandırılmıştır.

YÜZYIL SAVAŞLARI (1337 -1453)

Yüzyıl Savaşları İngiltere ile Fransa arasında yapıl­mıştır. Savaşın nedeni; İngiltere'nin, Fransız topraklarına hakim olmak istemesidir. Aralıklarla iki devlet arasında 116 yıl devam eden savaşlar sıra­sında Kresy Savaşı'nda tarihte ilk defa İngilizler tarafından top kullanılmıştır.

Yüzyıl Savaşlarının başlangıcında İngiltere üstünlük sağlamıştır, İngilizlerin birçok Fransız toprağını iş­gal ederek Orlean'ı kuşattıkları sırada, Fransa'da gaipten sesler duyduğunu ve krala yardım etmekle görevlendirildiğini söyleyen Jan Dark ortaya çıktı. Jan Dark Fransızların cesaretini ve savaşı kaza-nacaklarına olan inançlarını artırmış ve savaşların gidişatını değiştirmiştir, İngilizlere esir düşen Jan Dark'ın yakılarak öldürülmesi Fransa halkında ulu­sal heyecana yol açmış ve Yüzyıl Savaşlarında, Fran­sa üstünlük kurmuşsa da Türklerin İstanbul’u fethetmesiyle Papa; İngiltere ile Fransa’yı barıştırmasıyla savaş sona ermiştir (1453).

Yüzyıl Savaşlarının Sonuçları

-Fransa'da zayıflayan derebeyliklerle mücadele edilerek kuvvetli bir krallık kurulmuştur. Bu ge­lişmeler sonucunda derebeylik sistemi kaldırılarak Fransa'da siyasal birlik sağlanmıştır.

-İngiltere'de Çifte Gül Savaşları adıyla bilinen ve otuz yıl süren iç savaşlar yaşanmıştır.

-Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki ilerleyişi ko­laylaşmıştır.

-Avrupa'da, bir devletin sömürge durumuna geti­rilemeyeceği anlaşılmıştır.

Google+ WhatsApp