İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi Yazılı ve Test Soruları

İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi Yazılı ve Test Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi akl-ı selim sahibi insanların özelliklerinden biridir?

A) Vicdanının sesini dinlemek

B) Duygularının esiri olmak

C) Taassup sahibi olmak

D) Duyarsız davranmak

 

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin kaynaklarından biri değildir?

A) Kur’an-ı Kerim            B) Örf ve âdetler

C) Mitolojiler                  D) Duyular

 

3. İslam kültür ve medeniyetinin zirveye ulaşmasında Arap, Türk, İran, Hint, Afrika ve Malay gibi farklı toplulukların katkısı görülmektedir.

Buna göre İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A) Yerel bir bakış açısına sahiptir.

B) Farklı tecrübelerden yararlanmıştır.

C) Özgünlükten uzak ve taklide dayalıdır.

D) Önceki kültürleri yok etme üzerine kuruludur.

 

4. Güven ortamının kaybolduğu bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin yaygınlaşması beklenir?

 

A) Yardımlaşma ve dayanışma     B) Medeniyetin

C) Birlik ve beraberlik                  D) Haksızlık ve zulüm

 

5. Kim bir Müslüman’ın sıkıntısını giderirse Allah da kıyamette onun sıkıntılarından birini giderir.

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

A) Yardımseverliğin        B) Liyakat

C) Sadakatin                  D) Adaletin

 

6. İbn Battûta, Şam’daki vakıfların hizmet alanları ile ilgili şu bilgileri vermektedir:

Hacca gidemeyenleri hacca göndermek, fakir aile kızlarının çeyizlerini satın almak, esirleri hürriyetlerine kavuşturmak, seyyahlara yiyecek ve giyecek temin etmek ve onların ülkelerine dönebilmelerini sağlamak, sokakları düzenlemek, kaldırımları yapmak gibi faaliyetler…

Bu metinden vakıflar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 

A) Hayatın yaşanabilir hâle gelmesine katkı sağlar.

B) Farklı işlevlere sahiptir.

C) Ticari amaçları olan müesseselerdir.

D) Hayır amacı taşırlar.

 

7.   I.  Kur’an

      II. Ahlaki değer

     III. hukuki yönden olumlu bir değer taşıyan

     IV. İslam dinin onayladığı düzenlemeler

İslam’da yönetimde meşruiyetin kaynağı yukarıdakilerden hangilerine dayandırılır?

 

A)Yalnız I  B) Yalnız II C) Yalnız III  D) Hepsi

 

8. Aşağıdakilerden hangisi zekât ibadetinin amaçlarından biri değildir?

A) Servetin Müslümanlar arasında dengeli bir şekilde dağılımına katkı sağlamak

B) Ekonomik dengesizliğin yol açabileceği olumsuzlukları azaltmak

C) Sosyal devlet anlayışının hayata geçirilmesini sağlamak

D) Bireyin mülk edinme haklarına sınır getirmek

 

9. İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili olarak;

I. İslam; inanç, düşünce ve ifade özgürlüğünü tanır.

II. İslam; savaşlarda dahi kadın, çocuk ve yaşlıların öldürülmesine, esirlere kötü muamelede bulunulmasına izin vermez.

III. İslam, sınıflı bir toplum yapısını reddeder.

IV. İslamiyet insan özgürlüğünü kısıtlayan baskıcı yönetim anlayışlarını reddeder.

    gibi durumlardan hangileri hürriyetin hayata etkileri arasında yer almaktadır?

 

A) I ve II, B) III ve IV   C) I ve IV  D) Hepsi

 

10. İslam, sadece belli bir kavme değil, tüm insanlığa gönderilmiştir. “De ki, Ey İnsanlar! Ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan kendisinden başka tanrı bulunmayan, yaşatan öldüren Allah’ın elçisiyim.”

 

  “Ey Muhammed! biz seni ancak alemlere rahmet olsun diye gönderdik.” ve “Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler.” Ayetlerini dikkate aldığımızda aşağıdakilerin hangisi  seçenekle ilişkili olduğu söylenebilir?

A) Evrensel B) Yerellik C)  Hür irade D) Özgünlük

 

11.Eğer müminlerden iki gurup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine karşı saldırmaya devam ederse, Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerlerse artık aralarını adaletle düzeltin ve adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, âdil davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki esirgenesiniz.”

Yukarıdaki ayeti kerimeye baktığımızda;

I. Barışın tesisinde adaletin gerekliliğine vurgu yapılmış

II. Müminlerin kardeş olduğunu ve birbirleri ile savaşılmamasını emredilmiş.

III. Adaletli ve adil olunması istenmiş.

Buna göre yukarıdakilerden hangisini Yüce Allah (c.c.) emretmiştir?

A)Yalnız I  B) Yalnız II C) Yalnız III  D) I, II ve III

 

12. Yönetimde işlerin karşılıklı danışılarak karara bağlanmasına ve yürütülmesine ne denir?

A) Liyakat, B) Adalet, C) Meşruiyet, D) İstişare

 

13 Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde hoş görülmeyen tutum ve davranışlardan biridir?

 

A) İsraf etmek                           B) İnfakta bulunmak

C) Helal kazanç sağlamak           D) Emeğe saygı göstermek

 

14.  Arapça Allah'tan korkma. Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getirme,

Mü’minin Allah’a (c.c.) yakınlaştıracak şeylere uyması, ondan uzaklaştıracak şeylerden de titizlikle kaçınmasıdır.

A) Takva, B) İman, C) İhlas D) İhsan

 

15. Muhsin: İhsan eden, iyilik eden. Kerim. Cömert.  Allah'ı görür gibi O'na ibadet eden.

Buna göre Muhsin kimselerde;

I. Öfkeye hâkim olma, affetme

II. Ziyan etme (zarar)

III. Hoşgörü,

IV. Aşırılıktan sakınma,

 gibi durumlardan hangileri muhsin kimselerin vasıflarından değildir?

 

A)Yalnız I  B) Yalnız II C) Yalnız III  D) I, II ve IV

 

16. İslam toplumunda;

      I. Güven

II. İyiliği Emretme,

III. Kötülükten Sakındırma

IV. Kardeşlik

V. Yardımlaşma ve Dayanışma

VI. Hakkı ve Adaleti Gözetme

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam toplumunu yönlendiren ilkeledir?

A)Yalnız I  B) Yalnız II C) Yalnız III  D) Hepsi

 

17. Aşağıdakilerden hangisi İslamî kültüre ait bir eserdir?

      A) Kutadgu Bilig       B) Gılgamış Destanı

      C) Dacemeron         D) İlyada

 

18. Aşağıdakilerden hangisi İslam şehirlerinin genel özellikleri arasında yer almaz?

  A) Hayatın akışını ibadetlerin yapılma süreçleri düzenler.

  B) Farklı inançların serbestçe yaşandığı mekânlardır.

  C) Şehrin mimari yapılanmasında gösteriş esastır.

  D) Yöneticilerle halk aynı muhiti paylaşır.

 

19. İslam medeniyeti, yeryüzündeki nimetleri ve imkânları, herkesin hakkı sayar. Farklılıkları fıtratın gereği olarak görür. Adaletin, mülkün ve yönetimin temeli olduğunu vurgular. Bu ilkeleri insanlığın hakkı kabul eder.

 Bu metinde İslam medeniyetinin aşağıdaki ilkelerinden hangisine değinilmemiştir?

 

  A) Hakkı gözetme         B) Bilimsellik

  C) Hoşgörü                  D) Eşitlik

 

20. İslam kültür ve medeniyeti, insanı kula kul olmaktan kurtararak özgürleştirir. Yalnız Allah karşısında eğilerek O’na itaat etmek, kişiyi her türlü gücün baskısı ve boyunduruğu altına girmekten korur.

Bu metinde İslam kültür ve medeniyetinin esaslarından hangisi vurgulanmaktadır?

 

  A) Özgünlük     B) Hürriyet         C) İlmîlik    D) Sulh

 

21. I. Diğer kültürler

     II. Kur’an-ı Kerim

    III. Akl-ı selim

    IV. Örf ve âdetler

     Bunlardan hangileri İslam medeniyetinin ana unsurları kabul edilir?

A) I ve II.   B) I ve IV   C) II ve III.  D) III ve IV

 

22. Müslümanlar, hakikat, iyilik, doğruluk ve güzellik değerleri üzerine erdemli bir toplum meydana getirmekle vazifelidirler.

Bu bilgi İslam’ın aşağıdakilerden hangisi ile ilgili anlayışını vurgulamaktadır?

A) Kültür               B) Sanat   C) İlim        D) Yönetim

 

23. İslamiyet’te “iş ve görevi hak edene verme” anlayışı aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymaktadır?

A) İstişare         B) Sulh  C) Liyakat          D) Yardımlaş

 

24. Hz. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.); İslam Dini’nin temellerini;

I. Adalet

II. İnanç

III. İbadet

IV.  Güzel Ahlak

 gibi hangi esaslara dikkat ederek oluşturduğu söylenibilir?

 

A)Yalnız I  B) Yalnız II C) Yalnız III  D) Hepsi

 

25. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın öngördüğü sosyal düzenin amaçları arasında yer almaz?

A) Toplumun huzur ve barış içinde yaşaması

B) İnsanın maddi ve manevi varlığının korunması

C) İnsanın kabiliyetinin gelişeceği ortamın hazırlanması

D) Toplumsal farkların kaldırılarak tek modelin benimsenmesi

 

26. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin temel özelliklerinden biri değildir?

A) Asabiye temellidir.

B) İnsan merkezlidir.

C) İlim medeniyetidir.

D) Vahiy, akıl ve duyunun uyumu

Google+ WhatsApp