10. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite İle İlgili Test Soruları

10. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite İle İlgili Test Soruları Cevap Anahtarı

1. Kayı Boyu, küçük bir beylik yapılanması içinde iken kısa

sürede ülke sınırlarını büyüterek Osmanlı Devleti’ni kurmuş ve imparatorluk hâline getirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin gelişmesini sağlayan faktörlerden biri değildir?

A) Balkanlarda büyük devletlerin olmaması

B) Adalet ve hoşgörü politikası

C) Padişahların özellikleri

D) Devletin hanedan ailesinin ortak malı olması

E) Osmanlıların beyliklere karşı tutumu

 

2. Osman Bey ele geçirdiği yerde kuracağı yönetimi belirlerken “Ahiler”in desteğini almıştır.

Osman Gazi’nin bu tutumunda aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Ülkenin asker ihtiyacını karşılamak

B) Fethedilen bölgenin iktisadi kalkınmasını sağlamak

C) Sosyal hayatın düzenlenmesini sağlamak

D) Devlet idaresinde Ahilerin gücünden faydalanmak

E) Halkın fetih hareketlerine olan desteğini artırmak

 

3. Osmanlı Devleti, Trakya’da ve Balkanlarda fetih politikası

izleyerek bu coğrafyalara hükmetmiştir.

Osmanlı Devleti Balkanlardaki fetih sürecinde;

I. iskân,

II. cihat,

III. istimalet

politikalarından hangilerini uygulamıştır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.

D) I ve III. E) I, II ve III.

 

4. Osmanlı Devleti, iskân siyaseti ile Balkanlarda fethettiği yerlere Anadolu’dan getirdiği Türk nüfusunu yerleştirerek onlara kullanmaları için toprak vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi iskân siyaseti ile ulaşılmak istenen hedeflerden değildir?

A) Devlet idaresinde Hristiyan tebaanın gücünden faydalanmak

B) Devlet otoritesini kuvvetlendirmek

C) Balkanları Türkleştirmek

D) Ele geçirdiği yerlerde kalıcı olmak

E) Fetih hareketlerini kolaylaştırmak

 

5. XIV. yüzyıl başlarında Avrupa’da feodalite rejimi hüküm sürmekteydi. Sırplar ve Bulgarlar Bizans aleyhine sınırlarını genişletiyordu. Katolik Macarlar, Ortodoks Balkan devletlerini mezhep değiştirmeye zorluyordu.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Avrupa devletleri siyasi birliklerini gerçekleştirememişlerdir.

B) Bizans siyasi olarak güçsüzdür.

C) Bölgede siyasi çatışmalar hüküm sürmektedir.

D) Dinî çatışmalar yaşanmaktadır.

E) Balkan devletleri Bizans’a karşı ittifak kurmuştur.

 

6. I. Bizans İmparatorluğu

II. Memlükler

III. Altınordu Devleti

Yukarıdaki devletlerden hangileri Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti ile eş zamanlı olan devletlerdendir?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III.

D) II ve III. E) I, II ve III.

 

7. 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuş ve Anadolu’da kurulan Türk Beylikleri, Türkiye Selçuklu Devleti’nin yerini alma mücadelesine girişmişlerdir. Osmanlı Beyliği, Türk Beylikleri arasındaki bu mücadeleye karışmayarak yönünü Bizans’a çevirmiştir.

Uyguladığı bu politika ile Anadolu’da esnaf teşkilatı olan Ahilerin desteğini almıştır.

Yalnız bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Anadolu’da otorite boşluğu olduğu

B) Türkiye Selçuklu Devleti’nin Türk Beylikleri ile mücadele ettiği

C) Osmanlı Beyliği’nin Bizans ile iyi ilişkiler kurduğu

D) Ahilerin, Bizans İmparatorluğu ile ticaret yaptığı

E) Osmanlı Beyliği’nin, Anadolu’ya hâkim olmak istemediği

 

8. Bizans sınırında bir uç beyliği olarak kurulan Osmanlı Beyliği’ni kısa sürede bir devlet hâline getiren Osman Bey’in, Türk töresine uygun olarak fethedilen yerleri fetheden kişiye dirlik olarak vermesinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

A) Devletin büyümesini sınırlamak

B) Fetihlerin hızlanmasını sağlamak

C) Devleti teşkilatlandırmak

D) Bizans İmparatorluğu’na yardım etmek

E) Türkiye Selçuklu Devleti’ne hizmet etmek

 

9. Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüzyıl başlarında Yakın Doğu ve Avrupa’da bulunan devletlerden biri değildir?

A) Büyük Selçuklu Devleti B) Türkiye Selçuklu Devleti

C) İlhanlılar D) Memlükler E) Altı Orda Devleti

 

10. Osmanlı Devleti kuruluşunun ilk yıllarında Bizans İmparatorluğu ile savaşlar yapmış, Balkanlara geçtikten sonra ise savaşlarını genelde haçlılara karşı yapmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Bizans imparatorluğu ile yaptığı savaşlardandır?

A) Çirmen – Sırpsındığı

B) Koyunhisar – Palekanon          C) Koyunhisar – Çirmen

D) Palekanon – Sazlıdere                        E) Sırpsındığı – I. Kosova

 

11.  I. Koyunhisar Muharebesi

II. Palekanon Muharebesi

III. İznik’in Fethi

Yukarıda verilen gelişmelerden hangilerinin Osman Bey döneminde meydana geldiği söylenemez?

A) I ve II. B) II ve III. C) II ve IV. D) III ve IV. E) I ve IV.

 

12.  I. Bursa’nın Fethi

II. Palekanon Muharebesi

III. Koyunhisar Muharebesi

IV. İznik’in Fethi

Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinde meydana gelen gelişmelerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I - II - III - IV            B) II - I - III - IV

C) III - I - II - IV            D) III - II - I - IV

E) IV - III - II - I

 

13. Osmanlıda mülkiyeti devlete ait olan, üzerinde yaşayanların ve çalışanların bir tür kiracı statüsüne tabi oldukları toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yurtluk arazi   B) Ocaklık arazi  C) Miri arazi

D) Mülk arazi      E) Paşmaklık arazi

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda sosyal tesislerden biri değildir?

A) Seyfiyeler      B) İmaretler       C) Camiler

D) Hastaneler    E) Çeşmeler

 

15.  Osmanlı Devleti’nde Şer’i Hukuk aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

A) Geleneklere

B) Mecelleye

C) Kur’an-ı Kerim ve Hadislere

D) Töre’ye

E) Kanunname-i Ali Osman’a

 

16. Müslüman olmayan azınlıkların yetişkin erkeklerinden askerlik bedeli olarak alınan vergi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öşür              B) Haraç                        C) Avarız

D) Ağnam          E) Cizye

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı maliyesi için söylenemez?

A) Devletin gelirleri Hazine-i Amire’de toplanırdı.

B) Vergilendirmede Müslüman-Hristiyan gözetilmezdi

C) Maliye işlerinden defterdar sorumluydu

D) Vergiler Şer'i ve Örfi olarak iki kısma ayrılırdı.

E) Gelirlerin giderlerden çok olmasına dikkat edilirdi.

 

18. Kuruluş döneminde padişah olmak Osmanlı soyunun elinde olması geleneğini değiştirerek padişahlığı babadan oğla geçen bir uygulama haline getiren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) I. Murat      B) II. Mehmet    C) I. Osman

D) I. Bayezid   E) I. Mehmet

 

20. Aşağıdaki Osmanlı hükümdarlarının hangisi döneminde saltanat hukukunun değiştirilmesine yönelik yasalar uygulamaya konulmuştur?

A) II. Murat döneminde

B) II. Selim döneminde

C) I. Mehmet döneminde

D) II. Mehmet döneminde

E) II. Bayezid döneminde

 

21. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılar döneminde yetişen ünlü ilim adamlarından biri değildir?

 

A) Yusuf Has Hacip      B) Ali Kuşçu

C) Sinan Paşa              D) Akşemseddin

E) Ebu’s-Suut Efendi

 

22. Osmanlı’nın devlet işlerinin görüşüldüğü yeri olup, bugünkü hükümet, meclis ve yargıtayın görevini üstlenen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beylerbeylik B) Enderun        C) Liva

D) Divan         E) Lonca

 

23. Osmanlılarda yönetici kesimi içerisinde askerleri kapsayan meslek grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seyfiye       B) İlmiye           C) Kalemiye

D) Reaya         E) Nüzul

 

24. Aşağıdakilerden hangisi yönetim birimlerinden biri değildir?

A) Sancak       B) Eyalet           C) Dirlik

D) Kaza           E) Köy

 

25. Osmanlılarda donanma komutanına hangi isim verilmiştir?

A) Emir’üs-Sevahil        B) Kadı Leşker    C) Beylerbeyi

D) Levend                   E) Kaptan-ı Derya

 

26. Merkeze bağlı eyaletlerin en büyük birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köy   B) Nahiye   C) Eyalet    D) Kaza   E) Sancak

 

27. Sancakların yönetiminden sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadı           B) Beylerbeyi     C) Sadrazam

D) Kadı asker   E) Sancak Beyi

Google+ WhatsApp