T.C. İnkılap Tarih I. Dünya Savaşı ve Sonraki Dönem İle İlgili Klasik Yazılı Soruları

SORULAR VE CEVAPLAR

    1. Birinci Dünya Savaşı’nın genel sebeplerini kısaca özetleyiniz?

 Fransız İhtilali sonucunda yayılan milliyetçilik anlayışı

Sanayi İnkılabı sonucu Avrupa devletleri arasındaki ekonomik rekabet ve sömürgecilik arayışı

 2. Birinci Dünya Savaşı öncesi Rusya ve Avusturya-Macaristan arasındaki ilişkiler nasıl bir gelişme göstermiştir, kısaca yazınız?

     Balkan toprakları Avusturya-Macaristan ile Rusya arasında rekabet alanı haline gelmişti.

Avusturya-Macaristan geçmişte olduğu gibi Balkan topraklarının tamamına hakim olmak istiyordu.

 Rusya da sıcak denizlere inmek için Balkanlarda uyguladığı Panislavizm politikası gereği Balkanlara hakim olma düşüncesindeydi.

 Rusya  bu düşüncelerini gerçekleştirmek için Osmanlı ve Avusturya – Macaristan topraklarında yaşayan Slavları isyana teşvik ediyordu.

 3. Birinci Dünya Savaşı sonrası  Paris Konferansı’na katılan en önemli ve etkili devletlerin İsimlerini

yazınız?

İngileter, Fransa ve İtalya, ABD

 4. 18 Ocak 1919’de Paris Konferansında Uluslar arası barışı korumak için hangi adım atılmıştır?

 10 Ocak 1920’de merkezi Cenevre olmak üzere asil üyeleri Birinci Dünya savaşının galip gelen devletlerin oluşturduğu Milletler Cemiyeti kuruldu.

        5. Birinci Dünya Savaşı öncesi hangi sebepten dolayı İngiltere, Fransa ve Rusya birbirlerine yaklaşarak müttefik

olmuşlardır?

        Birliğini 1871’de kuran Almanya’nın Avrupa’da güçlenmesi ve sömürge arayışına girmesi İngiltere, Rusya ve Fransa’nın çıkarlarına dokunduğu için birbirlerine yaklaşmışlardır.   

 Sorular ve Cevaplar 2

  1. 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşmasına karşı Türk Milleti nasıl bir tepki gösterdi?
   İşgallere karşı direniş cemiyetleri kurmaya başladılar.

2. Birinci Dünya Savaşı Sonrası Almanya ile yapılan Versailles antlaşması Almanya için hangi siyasi kısıtlamaları getirmiştir?
Almanya, Avusturya ile birleşmemeyi taahüt etti.
Avusturya, Çekoslovakya, Lehistan’ın bağımsızlığını tanıdı
Milletler Cemiyetini kabul etti.

3. Birinci Dünya Savaşı sonrası  Paris Konferansı’na katılan devletlerden hangi iki devlet en etkili devlet olmuştur, adını yazınız?
    İngiltere ve Fransa

 4. Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında bildiklerinizi yazınız.
    24 Temmuz 1923 Lozan Boğazlar Sözleşmesiyle boğazlar üzerinde tam olarak egemenlik kuramamıştık.
1930 lu yıllara doğru İtalya ve Almanya’nın tehlikeli bir şekilde silahlanarak saldırgan bir tutum sergilemesi karşısında
  İtalya’nın, 1935’te Habeşistan’a saldırması ve On iki Ada’yı silahlandırmaya başlaması, Alanya’nın Ren Bölgesi’ne  asker sevk etmesi ve Locarnno Anlaşmalarına son  vermesi Türkiye’yi Boğazlar Sözleşmesi’nin değiştirilmesi konusunda harekete geçirdi.
   Türkiye, Sovyetler Birliği ve Balkan Paktı’yla Balkan devletlerinin desteğini aldı. İtalya’nın Akdeniz’deki emellerinden dolayı İngiltere bunu olumlu karşıladı.
   Japonya da olumlu karşıladı.
   Türkiye’nin isteği üzerine; Türkiye, Avustralya, İngiltere, Bulgaristan, Fransa, Yunanistan, Japonya, Romanya, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya’nın katılımı ile 20 temmuz 1936’da Montrö Boğazlar Sözleşmesiyle Boğazlar Türkiye’nin denetimine verildi.

5.  Birinci Dünya Savaşı’nın genel sebeplerini kısaca özetleyiniz?
 Fransız İhtilali sonucunda yayılan milliyetçilik anlayışı
 Sanayi İnkılabı sonucu Avrupa devletleri arasındaki ekonomik rekabet ve sömürgecilik arayışı

6. Mac Mahon ve Şerif Hüseyin’in Orta Doğu üzerindeki amaçları nedir?
 İngilizlerin Mısır valisi olan Mac Mahon’un amacı Arapları Şerif Hüsiyin’in kontrolünde Türklere karşı ayaklandırarak İngiltere’nin egemenliğinde olan bir Arap krallığı kurmaktı. Bu amaçları için Hicaz Emiri Şerif Hüseyin’i bir piyon olarak kullanmışlardır. Savaş sonrasında ise İngiltere Kraliyeti anlaşmayı kabul etmemiş Şerif Hüseyin yerine Suud Hanedanını desteleyerek Şerif Hüseyin ve oğullarını devre dışı bırakmıştır. 

7. Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere, Ortadoğu’da Irak ve Suriye üzerinde nasıl bir politika izlemiştir?
 Akdeniz’den Basra üzerine kadarki Irak toprakları üzerinde tam olarak egemen olmak istiyordu.
1921’de İngiltere’nin desdeği ile Irak krallığına getirildiyse de Araplar bunu kabul etmeyerek direnmeleri üzerine İngiltere Irak’a bazı tavizler verdi.

 8.  Haziran 1930’da bir antlaşma ile Irak’a bağımsızlık verdi.
Bu antlaşmaya göre dış işlerinde Irak İngiltere’ye danışacaktı.
1938’de İngiliz yanlısı Nuri Sait Paşa’nın hükümeti kurarak başbakan seçilmesiyle İngiltere Irak’ta II. Dünya savaşına kadar egemenliğini sürdürmüştür.
 Sen Rome Konferansında Surye toprakları Lüblan ile birlikte Fransa’ya bırakıldığından dolayı burada Fransızlar egemenlik kurmaya çalışmışlardır.

 8. Briand-Kellogg Paktı’nda hangi ilkeler esas alınmıştır?
    Savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı sayılmış
    Devletler arası ilişkilerde barışçı yollara başvurulması esas alınmıştır.


 9. Mac Mahon antlaşmasına neden Fransızlar karşı çıkmışlardır?
 İngiltere bu anlaşma ile Mekke Şerifi Hüseyin’i desteleyerek kendisine bağlı Irak ve Lübnan üzerinde bir Arap krallığı kurmak istemesine karşı çıkan Fransa yeniden düzenlenmesini istemişlerdir.

 10.  1916’da yapılan gizli Antlaşmalardan biri olan Sykes-Picot Antlaşması’nın Filistin toprakları ile ilgili nasıl bir karar almıştır?
Kutsal yerleşim yeri olması nedeniyle uluslar arası yönetim kurulması kararlaştırılmıştır.

  11. Nisan 1920’de yapılan San Remo Konferansı’nın toplanma amacı nedir?
 İtilaf devletleri (İngiltere, Fransa ve İtalya ) Orta Doğu topraklarını kendi aralarında paylaşmak için toplanmışlardır.

12. Birinci Dünya Savaşı başladığı yıllarda İtilaf Devletleri kendi aralarında yaptıkları gizli antlaşma ve sözleşmeler nasıl dışarı sızmış ve dünya bu yapılan gizli antlaşma ve sözleşmeden nasıl haberdar olabilmiştir?
  Rusya’da 1917’ meydana gelen ihtilal sonucu Çarlık yönetimi yıkılmış yerine Bolşevikler gelmişti. Rejim değişikliği yaşayan Rusya kendi aralarında yaptıkları bu gizli antlaşma ve sözleşmeleri dünyaya duyurmuşlardır?

14  Birinci Dünya Savaşı sonrası hangi devletler yeni kurulmuştur?
            Polonya,
            Çekoslovakya,
            Litvanya,
             Letonya,
            Estonya
            Finlandiye

15. Dünya Ekonomik krizinin çıkmasının sebeplerini maddeler halinde yazınız?
-Avrupa dışında üretim kapasitesinin olağanüstü artmasına sebep olmuş ve sanayileşmiş ülkeler büyük kârlar elde etmişlerdir.  Buna paralel olarak tarımsal üretim de artmış ve tarımsal ürünlerin fiyatının düşmesine neden olmuştur.
- ABD’de küçük şirketler birleşerek tekelleşmiş ve Amerika ekonomisi 200 kadar holdingin eline geçmiştir.
Bu dönemde ABD’de  banka ve şirketlerin çalışma esaslarını düzenleyen yasalar yetersiz oluşu
- 1924-1929 yılları arasında ABD üretim fazlası ürünleri ile dünyanın kredi veren ülkesi konumuna gelmiş zamanla  bunu geri alamaması Amerikan ekonomisini zora sokmuştur.
-İngiltere’de paundun aşrı değer kazanması İngiltere’nin ihracatını olumsuz etkilemiş ve ekonomisinin bozulmasına neden olmuştur.
-Almanya savaş tazminatı ödemekteydi ve piyasaya karşılıksız para basarak  sürmesi para değerini düşürmüş ve ekonomisini bozmuştur. Ülkede hiperenflasyona neden olmuştu.
Dönemin Amerikan ekonomi yönetimi; krizle ilgili gerekli kararları yerinde ve zamanında  alamaması krize neden olmuştur.

16. Birinci Dünya Savaşı sonrası toplanan Paris Konferansında İngiltere hangi beklentiler içindeydi? Maddeler halinde yazınız?
   Barış düzeninde kendi menfaatlerini en iyi şekilde gerçekleştirmek,
   Almanya’nın denizlerdeki gücünü azaltıp sömürgelerini ele geçirerek Almanya’yı etkisiz hale getirmek
 
17. 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşmasına karşı Türk Milleti nasıl bir tepki gösterdi?
   İşgallere karşı direniş cemiyetleri kurmaya başladılar
 
18. Birinci Dünya Savaşı Sonrası Hangi Antlaşmalar Yapılmıştır?
            Versailles, Saint Germain, Trianon, Neuilly, Sevr

 

 

Google+ WhatsApp