Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar

SOSYAL VE SAĞLIK ALANINDA YAPILANLAR                                               

      Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na kadar devamlı savaşlarda hem topraklarını hem de nüfusunun önemli bir bölümünü kaybetti. Kurtuluş Savaşı’nda nüfus kaybı devam etmiştir. Bu süreç sonrasında Cumhurietin başlarında ülke nüfusunun yaklaşık %20’sini özellikle genç nüfusu kaybetmişti. Nüfusun %75’ köylerde yaşıyordu. Nüfusun çoğunluğu, çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşuyordu.  Ülke kalkınmasında genç ve yetişmiş nüfusun önemli bir yeri vardı. Bu yüzden Atatürk, ülkenin nüfusunu artırmaya yönelik bir politika izledi.

-1929 da fazla çocuk sahibi olan aileler yol vergisinden muaf tutuldu 

-1930 da ülkenin birçok yerinde doğumevi kuruldu fakirlere ücretsiz ilaç dağıtıldı.

-1931’de 6 ya da daha fazla çocuk ailelere vergi muafiyeti getirildi.

- 1932 de nüfus artışını istenen seviyeye çıkartmak  anne ve bebek ölüm oranını düşürmek için alınması gereken önlemleri araştırmak üzere nüfus komisyonu kuruldu 

-1934’te Türkiye'ye yönelik görüşleri teşvik amacıyla göçmenlere gümrük muafiyeti getirildi.

- 1936 da çok çocuklu ailelere hazineye ait topraklardan tarla bağışlandı.

 -1936 da doğum kontrolünü sağlayan ilaç ve araçların kullanılması yasaklandı.

      İlk zamanda gerek ülkesi savunması ve gerekse üretim için ülkenin nüfusa özellikle ihtiyacı olduğundan özendirme politikaları izlenmiştir

1920'de Sağlık Bakanlığı kuruldu. 

1924'te Ankara, İstanbul, Sivas, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır'da Numune Hastaneleri açıldı.

1930'da Umum Hıfıssıhha Kanunu çıkarıldı. Bu kanunla verem, sıtma, kolera, beba, tifo, çiçek, menenjit, kızamık ve trahom gibi bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele başlatıldı. 

  • Cumhuriyetten önce kurulan ilk TBMM Hükümeti'nin Sağlık Bakanlığı vardı. Öncelikle sıtma ve frengi ile savaşta başarı kazanıldı.

Google+ WhatsApp