Kabileden Devlete -Devletlerin Oluşumu

KABİLEDEN DEVLETE:

İlk insanlar avcılık ve toplayıcılıkla ve tarımla birlikte yerleşik hayat başlamıştır.

İlk çağda siyasi organizasyon türleri ve siyasi gücün kaynakları insanların avcılık ve toplayıcılıktan tarım hayatına ve yerleşik hayata geçmesine neden olmuştur.

Yerleşik hayata geçişle birlikte üretim ve üretim fazları ürünler ise ticari faaliyetlerin başlamasına neden olmuştur.

Ekonomik ve sosyal faaliyetlerin organizasyonda bir değişime neden olmuş ve başlangıçta küçük gruplardan oluşan siyasi organizasyonlar zamanla büyümüş ve kabile konfederasyonlarına dönüşmüştür.

Devlet; coğrafi sınırları belli olan halkın geçim kaynaklarını temin eden, halkın içi ve dış tehlikeler karşısında halkı korumak için silahlı gücü olmalıydı. Devlet bunları yapabildiği sürece halk üzerinde otoritesini ve saygınlığını koruyabilirdi.

 Kabile: Aynı atadan gelen ve birbirine kan bağı ile bağlı olan büyük insan topuklarına kabul edilmiştir. Kabile konfederasyonları zamanla şehir Devletlerini oluşturmuştur. 

Anadolu medeniyetlerinden Urartular, Hititler, Frigler ve Lidyalılar; Mezopotamya’da Sümer, Babil ve Akadlar, Asurlar ve Elamlar kabile konfederasyonlarının bir araya gelmesiyle oluşmuş ilk devletlerdir.

Tarihte kurulan ilk devletler şehir devletleri şeklinde olu:

Sümerlerde şehir devletlerine “site” Mısırlarda “nom”,  Yunanistan'da ve İyonya ve Dorlar’  da ise “polis” adı verilmiştir.

İlk çağda silah teknolojisi askerlik bilgi ve tekniğin gelişmesi ile bazı güçlü krallıklar ülkeleri dışındaki yerleri ele geçirerek farklı milletleri yönetimleri altına almaları imparatorluk denilen siyasi organizasyonların ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

 Tarih boyunca devlet yöneticileri yönetme hakkını meşru hale getirmek ve halkın desteğini sağlamak için belli bir güce dayanma ihtiyacı hissetmişlerdir.

Bunun için; din ve soy üstünlüğüne başvurarak yönetimlerini meşru hale getirmeye çalışmışlardır.

 Bazı yöneticiler tanrısal güç olduklarını, bazıları ise tanrının vekili olduklarını iddia etmişler. Bazıları da soyu ileri sürerek soy üstünlüğüne dayandırarak halkı kendilerine bağlayıp yönetimlerini meşru kılmak istemişlerdir.

Bazı toplumlarda ise halkın seçimine başvurulmuş seçimle belirlenen kişi ve grup ülkeyi yönetmiştir.

Askeri ve ekonomik güç siyasi gücün artmasında etkili olmuştur.

Google+ WhatsApp