Kayıların Anadolu'ya Gelişi

Kayıların Anadolu'ya Gelişi

Kayılar Anadolu'ya Ertuğrul Gazi döneminde önce Ahlat'a ardından Ankara Karacadağ yöresine ve ardından da Alaaddin Keykubat tarafından sınır güvenliğini sağlamak için bir uç bölgesi olan Bilecek Söğüt'e yerleştirildiler

Oğuzlar, günümüzde Türkiye, Balkanlar, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan’da yaşamaktadırlar.

Oğuzlara:

 Arapların “guz”,

Bizansların “uz”,

Rusların “Tork (Torki)” adı ile bahsetmişlerdir.

Oğuz’un kelime anlamı:

"boylar, kabileler" demektir.

Anadolu ağzında İyi huylu (kimse) anlamında kullanılmıştır.

Oğuzlar, İslâmiyet’i kabul ettikten sonra Türkmen adını almışlardır.

 Oğuz’un kelime anlamı:

"boylar, kabileler" demektir.

Anadolu ağzında İyi huylu (kimse) anlamında kullanılmıştır.

XI. yüzyılda Harezm bölgesinde toplu olarak yaşayan ve daha sonra batıya doğru göç ederek bugünkü Türkmen, Azeri, Gagavuz ve Türkiye Türklerinin aslını oluşturan büyük bir Türk boyudur Oğuzlar.

   Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuzlar;

   Kökeni, Oğuz’a dayanan bütün Türk boyları; Üçok ve Bozok kollarında türemişlerdir.

 Oğuz adından ilk kez Orhun Kitabeleri’nde bahsedilmiştir.

Uygurların egemenliğinde yaşayan Oğuzlar, Uygur Devleti yıkıldıktan sonra Seyhun Nehri çevresinde Oğuz Yabgu Devleti’ni kurdular.
    X. yüzyılın başlarında Hazar Denizi ile Seyhun Irmağı arasında; başkent “Yenikent” olmak üzere bir devlet kurdular.

Oğuz Devleti’ni “yabgu” unvanı verilen bir hükümdar yönettiği için bu devlete “Oğuz Yabgu Devleti” adı verilmiştir.

 Selçuk Bey; Oğuzların Üç Ok koluna mensup Kınık boyundandır.

Selçuk Bey hükümdarla arası açılınca; kendisine bağlı olanlarla Seyhun ırmağı kıyısında Türklerle Müslümanlar arasında yer alan Cent şehrine yerleşti. Samanilerin etkisiyle zamanla İslamiyet Oğuzlar arasında yayıldı. Çoğunluğu Müslüman olan bu bölgede siyasi etkinliğini artırmak için kendisine bağlı olanlarla birlikte Selçuk Bey Müslüman oldu.

XI. yüzyılda Harezm bölgesinde toplu olarak yaşayan ve daha sonra batıya doğru göç ederek bugünkü Türkmen, Azeri, Gagavuz ve Türkiye Türklerinin aslını oluşturan büyük bir Türk boyudur Oğuzlar.

Anadolu:

Ön Asya'nın bir parçası olarak Türkiye'nin Asya kıtasında bulunan toprağı, Küçük Asya, Rum.

Onuncu yüzyılın sonu ile on birinci yüzyılın başlarında İslam’ı kabul etmişlerdir.

ANADOLU’YA TÜRKİYE İSMİ VERİLMESİ:

Anadolu’ya XI. Yüzyıla kadar dönemin Latin ve Arap kaynaklarında Romania (Romalıların Ülkesi anlamında) denmiştir. Anadolu XII. yüzyıldan itibaren batılılar tarafından Türkiye olarak anılmaya başlanmıştır.

Anadolu’ya Türkiye adı ise ilk defa Bizans kaynaklarında görülmüştür.

1176 Miryokefalon Savaşı sonrasında Bizans Kaynaklarında “Turchia/Turkiya” denmeye başlanmıştır.

XIII. Yüzyıldan itibaren Avrupalılar Türkistan dahil Altaylardan Tuna boylarına kadar uzayan ülkeleri “Magna Turchia” (Büyük Türkiye) olarak zikretmişlerdir.

Batılı Seyyah Marco Polo Anadolu'dan Türkiye diye bahsetmiştir.

Arap kaynaklarında öncesinde “Diyar’ı Rum/Bilâd-ı Rum” ülkesi denmekteyken XIII. Yüzyıldan itibaren Biladü’t Türk” olarak zikredildiğini görmekteyiz.

 Arap seyyahı İbni Batuta 1331 yıllarda Anadolu gezisinde yoğun Türk nüfusunu gördükten sonra Anadolu için Türkiye Ülkesi “Berrü’t Türkiyye el  Ma’rûf bi Bilâdi’r Rûm(Türk toprağı anlamında)  demiştir. 

Ayrıca Mısır Suriye ve Hicaz'a topraklarında hüküm süren Memlükler de “Ed-Devletü't-Türkiye” Türkiye devleti ifadesini kullanmışlar

TÜRKİYE TARİHİ

      Türklerin Anadolu'nun fethinden önce Anadolu yıllarca devam eden Sasani-Bzans savaşları nedeniyle Anadolu harabeye dönmüştü. Özellikle Doğu ve Güney Anadolu bölgelerindeki savaş yüzünden Karadeniz, Akdeniz ve Ege bölgelerine göçler olmuştu. Ayrıca salgın hastalıklar yüzünden Anadolu’da nüfus oldukça azalmıştı. Bizans ise Anadolu’daki hâkimiyetini kaybettiğinden bu bölgelerde Gürcü ve Ermeni prenslikleri kurulmuştu.

      Anadolu’nun Fethi:
    Anadolu’ya ilk Türk akınlarını İskit, Hun ve Sibir Türkleri gerçekleştirmiştir. Çağrı Bey komutasındaki Türklerin 1015 yılında başlattıkları Anadolu akınlarının temel amacı;
 —Anadolu’yu yakından tanımak ve gelecekte yapılacak olan kesin yerleşmenin ne şekilde olacağını kararlaştırmaktı.
Anadolu’nun fethi için yapılan Türk akınları Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulması ve Tuğrul Bey’in Anadolu’ya yerleşilmesine karar vermesinden sonra hız kazanmış ve planlı olarak fethedilme kararı alınmıştı.
  Tuğrul Bey döneminde,
*Göçebe Türkmenlerin Müslümanların yaşadığı bölgeler göç ederek çevreye zarar vermeleri
*Abbasi halifesinin kontrol edilmeyen göçebe Türkmenlerden şikayetçi olması
Türkmenlerin Bizan üzerine sevk edilmesine yol açmıştır.

     Bu durum Türklerin Anadolu’yu fethetmesinde sosyal ve siyasal şartların etkili olduğunu göstermektedir.
    Tuğrul Bey döneminde, Bizans ile yapılan Pasinler Savaşı kazanımlı (1048) ve Türklerin Doğu Anadolu’daki etkileri artmıştır. Alp Arslan döneminde 1071’de Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasından sonra Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başlamışlardır.

     TUĞRUL VE ÇAĞRI BEYLER
     Selçuk Bey ölünce yerine Arslan Bey geçti. Arslan Yabgu’nun Gazneli Mahmut’u bir hile yakalanarak tutsak düşmesinden sonra yerine Musa Yabgu geçtiyse de Tuğrul ve Çağrı kardeşler bunu kabul etmediler. Ağabeyi Çağrı bir fedakârlık örneği göstererek Tuğrul Bey’i hükümdar ilan ederek kendisi de komutan olmuştur.

   Anadolu’daki Fetih Hareketleri:
   Tuğrul ve Çağrı Beyler tahta geçtiklerinde iki problem vardı:
     1. Göçebe Türklere yurt bulmak
     2. Tam bağımsız bir devlet kurmaktı.

     Bu gaye ile 1015-1021 yılları arasında, Çağrı 3 bin kişilik bir ordu ile Anadolu’da Van Gölü kıyısına kadar akınlarda bulunmuşlardır. 1048’de Pasinler  ve 1071 Malazgirt Savaşı ile Bizans ordusunu hezimete uğrattı.

Google+ WhatsApp