Anadolu'ya Türkiye İsminin Verilmesi

Anadolu'ya Türkiye İsminin Verilmesi

ANADOLU’YA TÜRKİYE İSMİ VERİLMESİ:

Anadolu’ya XI. Yüzyıla kadar dönemin Latin ve Arap kaynaklarında Romania (Romalıların Ülkesi anlamında) denmiştir. Anadolu XII. yüzyıldan itibaren batılılar tarafından Türkiye olarak anılmaya başlanmıştır.

Anadolu’ya Türkiye adı ise ilk defa Bizans kaynaklarında görülmüştür.

1176 Miryokefalon Savaşı sonrasında Bizans Kaynaklarında “Turchia/Turkiya” denmeye başlanmıştır.

XIII. Yüzyıldan itibaren Avrupalılar Türkistan dahil Altaylardan Tuna boylarına kadar uzayan ülkeleri “Magna Turchia” (Büyük Türkiye) olarak zikretmişlerdir.

Batılı Seyyah Marco Polo Anadolu'dan Türkiye diye bahsetmiştir.

Arap kaynaklarında öncesinde “Diyar’ı Rum/Bilâd-ı Rum” ülkesi denmekteyken XIII. Yüzyıldan itibaren Biladü’t Türk” olarak zikredildiğini görmekteyiz.

 Arap seyyahı İbni Batuta 1331 yıllarda Anadolu gezisinde yoğun Türk nüfusunu gördükten sonra Anadolu için Türkiye Ülkesi “Berrü’t Türkiyye el  Ma’rûf bi Bilâdi’r Rûm(Türk toprağı anlamında)  demiştir. 

Ayrıca Mısır Suriye ve Hicaz'a topraklarında hüküm süren Memlükler de “Ed-Devletü't-Türkiye” Türkiye devleti ifadesini kullanmışlar

Google+ WhatsApp