Yükselme ve Duraklama Dönemi Test Soruları

1.  Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi XVII. yüzyılda imzalanmamıştır?
 A) Zitvatorok        B) Edinne Segedin       C) Serav   
D) Kasrışirin       E) Karlofça

2.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Duraklama devrine girmesine ortam hazırlayan etkenlerden değildir?
A) Balkanlarda ulusçuluk hareketlerinin başlaması
B) Saray kadınları ve ağalarının yönetime karışması
C) Şehzadelerin kafes usulü ile yetiştirilmesi
D) Tımar sistemi ve Kapıkulu Ocağı’nın bozulması
E) Merkezi otoritenin zayıflaması

3.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda içinde bulunduğu şartlar arasında gösterilemez?

A) Uzun savaşların olması
B) Devlet bütçesinin açık vermesi
C) Eyaletlerde isyanların çıkması
D) İç isyanların çıkması
E) Padişahların yetkilerinin kanuni olarak kısıtlanması

4.Osmanlı Devleti’ni Avrupa’da en geniş sınıra ulaştıran ‘Bucaş Antlaşması’ aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalanmıştır?

A) Fransa B) Avusturya C) Lehistan D) Venedik E) Rusya

5.Aşağıdakilerden hangisi Duraklama Dönemi’nin özelliklerinden değildir?
A) Savaşların uzun sürmesi
B) Padişahların hiç sefere çıkmaması
C) Bütçenin açık vermesi
D) Özellikle askeri alanda ıslahatların yapılması
E) Orduda disiplinin bozulması

6. Osmanlı Devleti’nin Duraklama döneminde maliyenin bozulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A) Savaşların uzun sürmesi
B) Saray masraflarının artması
C) Akdeniz ticaretinin önemini yitirmesi
D) Tımarlı sipahilerin sayısının artması
E) Sık sık cülus bahşişi dağıtılması

7. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklamasına yol açan nedenlerden biridir?
A) Ülkede çeşitli milletlerden ve dinlerden kişiler bulunması
B) Yeni ticaret yollarının keşfi
C) Avrupa’nın bilim ve teknikte ilerlemesi
D) Avrupa Hıristiyanlarının Osmanlılara birlikte karşı koyması
E) İmparatorluğun doğal sınırlara ulaşması

8.Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyılda henüz Osmanlı Devleti’ni tehdit eden büyük bir sorun değildir?

A) Ordunun bozulması        B) Azınlık hakları
C) Celali isyanları            D) Devlet adamı yetersizliği
E) Sarayın devlet işlerine karışması

9.Osmanlı devletinde 17.yüzyılda ilk denk ve modern bütçeyi hazırlayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koçi Bey    
B)Tarhuncu Ahmet Paşa     
C) Köprülü Mehmet Paşa
D) Amcazade Hüseyin Paşa                     
E) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

10. Aşağıdakilerden hangisi 17.yüzyıl ıslahatlarının özellikleri arasında gösterilemez?

A) Yüzeyseldir         
B) Baskı ve şiddete dayalıdır
C) Devlet politikasına dönüştürülememiştir
D) Avrupa’dan yararlanılmıştır        
 E) Kişilere bağlı kalmıştır

11. Osmanlı Devleti’nin Duraklama döneminde çıkan celali isyanlarının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Merkezi otoritenin bozulması
B) Vergilerin adaletsiz şekilde toplanması
C) Rüşvet ve iltimasın artması
D) Yöneticilerin gelişigüzel atanması
E) Kadıların adaleti iyi uygulayamaması

12. Otuz Yıl Savaşları sonunda imzalanan Vestfalya Antlaşması ile Avrupa halkına mezhep seçme özgürlüğü verilmiştir.
Buna göre Vestfalya Antlaşması’nın Avrupa’da aşağıdaki fikirlerden hangisini güçlendirdiği savunulabilir.

A) Laiklik  B) Milliyetçilik  C) Merkantilizm  D) Sosyalizm  E) Mutlakiyet


13. Osmanlı Devleti'nde tımar sistemi dışında kalan toprakların kanunla belirlenmiş vergilerini ihale usulü ile toplanıp hazineye yatırılması ile ilgili sistem aşağıdakilerden hangisidir? 

B)  Has A)  Dirlik D)  Zeamet C) İltizam E)  Haraç

14.  Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Malta Seferi       B) Macaristan Seferi      C) İran Seferi
D) Hind Seferi       E) Zigetvar Seferi

15. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni döneminde imzalanan Amasya Antlaşması ile ilgili olamaz?
A) Iranla imzalanan ilk esaslı antlaşmadır.
B) Bağdat, Tebriz ve Doğu Anadolu Osmanlılara bırakılmıştır.
C) Iran doğuda  sınırlarımıza saldırmayacak
D) Bugünkü Türkiye - Iran sınırı çizilmiş¬tir.
E) Hacıların güvenliği Osmanlılarca sağ¬lanacaktır.

16. Yavuz devrinde öncelikle doğu politikası izlenirken, Kanuni devrinde doğu politikası ihmal edilmemiş ancak daha ziyade batı politikası izlenmiştir.
Kanuni devrinde izlenen Batı politikasında temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Habsburg hanedanının gücünü kırmak
B) Akdeniz’i Türk gölü haline getirmek
C) İslamiyet’i tüm Avrupa’da yaymak
D) Protestanların koruyuculuk haklarını almak
E) Fransa'nın dostluğunu kazanmak

17. Sokullu Mehmet Paşa aşağıdaki görevlerden hangisinde bulunmamıştır?
A) Kaptan-ı Derya          B) Vezir
C) Divan Başkanlığı        D) Sancak Beyi
E) Vezir-i Azam

18. Memlükler Cem Sultan'ı desteklerken neyi amaçlıyorlardı?
A) Cem Sultandan bazı ayrıcalıklar almayı
B) Osmanlı Devletini daha fazla karıştırmayı
C) Cem'in askeri kişiliğinden yararlanmayı
D) Osmanlı Devleti'ne karşı koz olarak kullanmayı
E) Osmanlı Devleti ile dostluk kurmayı

19. Yükselme Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin yabancılara verdiği kapitülasyonlarla ilgili aşağıdaki maddelerden hangisi Fransa'nın isteği üzerine XVIII. yüzyılda değiştirilmiştir?

A) Hıristiyanlar Kudüs'ü ziyaret edebilecektir.
B) Kapitülasyonlar antlaşmayı imzalayan hükümdarların hayatı ile sınırlıdır.
C) Yabancılara seyhat hakkı verilmelidir.
D) Ticaret gemilerinden alınacak gümrük vergisi azaltılacaktır.
E) Herkes serbest ticaret yapabilecektir.

20.   Aşağıdakilerin hangisiyle Osmanlıların Akdeniz'deki üstünlüğü sarsılmıştır?
A) Preveze Deniz Savaşı             B) Cerbe Deniz Savaşı
C) Inebahtı Deniz Savaşı           D) Hind Seferleri
E) I. Viyana Kuşatması

21. Aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle; Osmanlı sadrazamı ile Avusturya kralı eşit sayılarak Avrupalılara Osmanlı siyasi üstünlüğü kabul ettirilmiştir?

A) Amasya Antlaşması           B) İbrahim Paşa Antlaşması
C) Zitvatorok Antlaşması        D) Nasuh Paşa Antlaşması
E) Hotin Antlaşması
 
22.  Aşağıdakilerden hangisi Kanuni döneminde alınan yerlerden biri değildir?
A) Rodos                       B) Malta               C) Belgrat                    
D) Trablusgarp              E) Budin


CEVAPLAR: 1-B ,2-A, 3-E, 4-C, 5-B, 6-D, 7-E, 8-B, 9-B, 10-D,    11-B, 12-A, 13-C, 14-E, 15-D, 16-A, 17-D, 18-D, 19-B, 20-C, 21-B, 22-B

Google+ WhatsApp