Yazının İcadı- Sümerler, Mısır ve Fenike

Yazının İcadı- Sümerler, Mısır ve Fenike

Sümerler Çivi yazısını, Mısırlılar heyeroglif yazısını, Fenikeliler ise 22 harfden oluşan alfabe yazısını buldular

Tarih öncesi devirlerin başlangıç ve bitiş zamanı bölgeden bölgeye farklılık gösterir.

Çivi yazısı Sümerler, Hiyeroglif (resim yazısı) Mısırlılar, alfabe (harfyazısı), Fenikeliler tarafından icat edilmiştir.

 Yazının icat edilmesiyle;

-Tarih çağları başlamıştır

-İnsanlar, birikimlerini gelecek nesillere aktarmışlar

-Yönetim, hukuk, eğitim, ekonomi ve diploması gibi pek çok alanda insanların işleri kolaylaşmıştır. İnsanlar arasındaki iletişim ve etkileşim kolaylaşmıştır

Tarihi süreçte; Mısır, Yunan, Çin, Hint, İran, Arap ve Türk gibi milletlerden bilim insanlarının çalışmaları medeniyetin gelişmesine katkı sağlamıştır. Eski dünyada gözlem ve tecrübe yoluyla edinilen bilgiler zamanla astronomi, coğrafya ve tıp gibi bilimlerin doğmasına kaynaklık etmiştir.

Bilim eski çağlarda günlük ihtiyaçları gidermeye yönelikti. Örneğin Mısır'da tarım faaliyetlerinin düzenli yürütülmesi için mevsimlerin zamanının bilmesi gerekiyordu. Bu da astronomi ve coğrafya gibi bilimlerdeki gelişmeleri etkilemiştir.

Piktografik:  (Sembol yazısı) çivi yazısı da denir.

Bu yazı Sümerler tarafından bulunmuştur. Asur, Babil, Akat, Hitit ve Urartular gibi bu medeniyetler hem bu yazıyı kullandılar hem de kendilerine göre  bazı değişikler yaptılar.

Sümerlerin kullandığı ilk yazılı kil tablet örneklerini Uruk kentlerinde rastlanmıştır. Bu tabletler tahıl ve çuvalları ve büyükbaş hayvan listelerinden oluşan tapınağın muhasebe kayıtları şeklindedir.

Hiyeroglif:  yazısı mısırlar bulmuştur

Papirüs kâğıdı Mısırlılar bulmuştur

Parşömen kâğıdı Bergamalılar tarafından bulunmuştur

Kağıt; Çin tarafından bulunmuş IX. ve X.  yüzyıllarda İslam medeniyeti kağıt üretimini yaygınlaştırmıştır.

DİLLER

Aşağıdaki Milletler kendi yaşadıkları topraklarda :
Hintliler; Sanskritçe

İran; Farsça

Oğuzlar (Türkler) Türkçe

Çinliler: Çince

Romalılar: Latince

İskender; Yunanca

Emeviler Arapça  dillerini yayarak hâkim kılmışlardır.

Google+ WhatsApp