Test: Kuvayi Milliye ve Cemiyetler

1. İngilizler ve Rusların Sırp ve Yunan isyan­larını desteklemeleri aşağıdakilerden han­gisine yöneliktir?

A) İhtilal ilkelerinin yayılmasını sağlamak

B) Osmanlının dağılmasını hızlandırmak

C) Osmanlı topraklarını paylaşmak

D) Fransa'nın Mısır'ı almasını engellemek

E) Islahatların sürekliliğini sağlamak

 

2. İngiliz ve Fransızlar Paris Antlaşmasının hangi maddesine göre Kırım Savaşına ka­tılış amaçlarını gerçekleştirmişlerdir?

A) Osmanlı Devletinin Avrupa devleti sa­yılacak olması

B) Eflak ve Boğdan'a Muhtariyet verilme­si

C) Savaş sırasında alınan yerlerin geri ve­rilmesi

D) Tuna'nın ticaret gemilerine açılacak ol­ması

E) Boğazların yabancı savaş gemilerine kapanacak olması

 

3. Meşrutiyet hareketlerini Tanzimat ve Islahat Fermanlarından ayıran özellik aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Batılı Devletlerin baskısı ile ilan edil­miş olması

B) Padişahın yetkilerini sınırlandırması

C) Demokrasi hareketlerini başlatması

D) İsyanlar sonucu yürürlükten kalkması

E) Büyük devletler tarafından desteklen­mesi

 

4.

I. Fetihlerin devam ettirilmek istenmesi

II. Elde kalan toprakların muhafaza edil­mesi

III. Kaybedilen toprakların geri alınmak is­tenmesi

Osmanlı Devletinde yukarıda izlenen poli­tikalar, aşağıdaki dönemlerin hangileri için geçerlidir?

A) Duraklama Gerileme Dağılma

B) Gerileme Dağılma Duraklama

C) Dağılma Duraklama Gerileme

D) Gerileme Duraklama Dağılma

E) Duraklama Dağılma Gerileme

 5. Almanya, Osmanlı Devleti ile aynı ittifakta olmasına karşın, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girerken kapitülasyonları kaldırmasına karşı çıkmıştır.

Almanya'nın bu tutumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Kendisine danışılmadan hareket edilmesinden huzursuzluk duyması

B) Elde ettiği ayrıcalıkları korumak istemesi

C) Kapitülasyonlardan yararlanan diğer devletlere karşı Osmanlı Devleti'ni korumak istemesi

D) Uluslar arası antlaşmalara bağlılığı ilke edinmesi

E) Osmanlı Devleti'ni uluslar arası platformda yalnız bırakmak istemesi

6. 31 Mart Olayı'nı kimler çıkarmıştır?

A) Meşrutiyet rejimine karşı olanlar

B) Hareket Ordusu mensupları

C) İttihat ve Terakki Partisi mensupları

D) Nizam-ı Cedit Ordusu mensupları

E) Kabakçı Mustafa ve yandaşları

7. Sırp ve Yunan İsyanlarını Duraklama ve Gerileme devrinde görülen isyanlardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağımsızlık amacına yönelik olmaları

B) Uzun süre Osmanlı devletini uğraştır­maları

C) Şiddete dayalı yöntemler ile bastırıl­maları

D) Rejimi değiştirmeye yönelik olmaları

E) Yapılan ıslahatları engellemek isteme­leri

8. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dev­rinde yapılan yeniliklerden biri değildir?

A) Sekbanı Cedit ve Eşkinci ocaklarının açılması

B) Batıya ilk defa öğrenci gönderilmesi

C) Batıdaki elçiliklerin kalıcı hale getiril­mesi

D) Divan örgütü ve Müsadere usulünün kaldırılması

E) İlk defa nüfus sayımının yapılması

9. Osmanlı devletinden isyan ederek ilk defa bağımsızlık kazanan toplum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sırplar

B) Romenler

C) Bulgarlar

D) Karadağlılar

E) Rumlar

10. Osmanlı Devleti'nde halkın yeniliklere ilgisiz kalması, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Merkezi otoritenin gücünü yitirmesine

B) Yabancıların içişlerine müdahalesinin azalmasına

C) Yenilik taraftarlarının güç kazanmasına

D) Yeniliklerin kısa ömürlü olmasına

E) Ayaklanmaların azalmasına

 11. Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağı'nın yerini almıştır?

A) Sekban-ı Cedit

B) Eşkinci Ocağı

C) Sürat Topçuları

D) Mühendishane-i Bahri Hümayun

E) Asakir-i Mansure-i Muhammediye

12. Ruslar Kırım savaşı öncesi İngilizlerle Os­manlı topraklarının bir bölümünü paylaş­mak ve bunun için de onların desteğini al­mak istemişlerdir.

Rusların bu destek isteği Osmanlının dışın­da hangi devlete de karşıdır?

A) Avusturya

B) Fransa

C) Prusya

D) Iran

E) Hollanda

13. I. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan ve Osmanlı Devleti'nin karşılıksız olarak elindeki tüm tutsakları (bilgi yelpazesi. com) serbest bırakması, Osmanlı Ordusu'nun dağılması, Boğazların açılması koşullarını içeren belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mondros Ateşkes Antlaşması

B) Versay Antlaşması

C) Sen Jermen Antlaşması

D) Nöyyi Antlaşması

E) Triyanon Antlaşması

14. Aşağıdakilerden hangisi 93 Harbi (187778 Osmanlı Rus savaşı) ve sonrasında, Os­manlı devletinde görülen gelişmelerden biridir?

A) Padişahın yetkilerinin ilk defa sınırlan­dırılması

B) Mora'da bağımsız bir Yunan devletinin kurulması

C) Ermeni ve Kıbrıs sorunlarının başla­ması

D) Azınlıkların bağımsızlık hareketlerine başlaması

E) Osmanlı devletinin bir Avrupalı devlet sayılması

15. Mısır sorununun görüşüldüğü 1840 Londra Antlaşmasına aşağıdaki devletlerden han­gisi katılmamıştır?

A) İngiltere

B) Fransa

C) Avusturya

D) Rusya

E) Prusya

16.Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda açtığı ilk cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çanakkale                  D)Kanal

B)Irak                          E)Kafkasya

C)Suriye

17.“Kuvva-i Millîye” adı ilk kez aşağıdaki oluşumlardan hangisi tarafından kullanılmıştır?

A)Millî Kongre                                              

B)Balıkesir Kongresi                 

C)Alaşehir Kongresi

D)Erzurum Kongresi

E)Trakya Paşaeli Cemiyeti

18. Birinci Dünya Savaşı sırasında, gizli antlaşmalarla Boğazlar, Doğu  Trakya’nın bir bölümü ve Doğu Anadolu Rusya’ya verilmiştir. Buna karşılık,Mondros Ateşkes Antlaşması’nda böyle bir hüküm yer almamıştır.

Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere ve Fransa’nın Rusya’dan çok İtalya’nın dostluğuna önem vermesi

B) Türklerin Çanakkale Cephesi’nde başarılı olması

C) Mustafa Kemâl’in Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri alması

D) Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmesi

E)R usya’da karışıklık çıkması

19.  İzmir’in Yunanlılarca işgâlinin haksız olduğunu raporunda dile getiren yabancı gözlemci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amiral Bristol           D) Başkan Wilson

B) Lloyd George           E) Winston Churcill

C)General Harbord

20. Aşağıdakilerden hangisi Millî cemiyetlerin özellikleri arasında sayılamaz?

A)  Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlılık bildirmişlerdir

B)   Bölgecidirler

C)  Wilson   İlkeleri’ne  dayanarak   bölgelerinin   Türklüğünü   yayın yoluyla kanıtlamaya çalışmışlardır

D)  Milliyetçilik duygusu temelinde kurulmuşlardır

E)  Başlangıçta silâhlı direnişi ön görmemişlerdir

21. Kuvva-i Millîye başlangıçta hangi devletin Anadolu’daki işgâllerine karşı bir tepki olarak oluşmuştur?

A)  Yunanistan      C)    Fransa 

B)   İngiltere          D) İtalya

E)    Rusya

22. Aşağıdakilerden hangisi “yararlı cemiyetler” içerisinde yer alır?

A)   Osmanlı Sulh ve Selâmeti Fırkası

B)   Wilson Prensipleri Cemiyeti

C)   İngiliz Muhipleri Cemiyeti

D)   Megalo İdea  Cemiyeti

E)   İzmir Müdâfaa-i Hukuk-u Millîye Cemiyeti

 

1-B,

2-E

3-C

4-E

5-B

6-A

7-A

8-C

9-E

10-D

11-E

12-B

13-A

14-C,

15-D

16.-E

17. –D

18. –D

19. A

20. A

21. A

22. E

Google+ WhatsApp