Kurs Test Sorusu (14 Soru) Tarih ve Zaman

1. Bir olayın tarihi olay sayılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

A) Geçmişe ait olması

B) Sebep sonuç ilişkisine dayanması

C) Belgelerle açıklanması

D) Evrensel nitelikte olması

E) Yerini ve zamanının bilinmesi

 

2. Aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi mekâna göre sınıflandırma değildir?

A) Asya tarihi    

B) Mısır tarihi    

C) Anadolu tarihi

D) Avrupa tarihi 

E) İlk Çağ tarihi

 

3. Aşağıdakilerden hangisi günümüze en uzak tarihtir?

A) MÖ 500         B) MÖ 1280       C) MS 1453    

D) MÖ 30          E )MS 476

 

4) l. Kitabeler

    ll. Analar

    lll. Paralar

    lV.Destanlar

Yukarıdakilerden hangileri tarihi devirlerin aydınlatılmasında başvurulan yazılı kaynaklar arasında gösterilebilir ?

A) l ve ll                       

B) ll ve lll          

C) lll ve lV  

D) l , ll  ve lll                            

E) l , ll  ve lV

 

5. Aşağıdaki takvimlerden  hangisi güneşin hareketlerine göre düzenlenmemiştir?

A) Hicri takvim              

B) Miladi takvim

C) Rumi takvim             

D) 12 Hayvanlı Türk Takvimi

E) Celali  takvimi

.

6.Tarih araştırmalarında kullanılan aşağıdaki yöntemlerden hangisi diğerlerinden sonra başvurulup eser yazılıp ortaya çıkarılır?

A) Tarama     B) Tasnif    C) Tahlil     D) Tenkit      E) Terkip

 

7. Aşağıdakilerden hangisi sözlü kaynaklar arasında yer almaz?

A)  Tarihi şiirler   B) Efsaneler       C) Menkıbeler

D) Mühürler       E) Destanlar

 

8.  Aşağıdakilerden hangisinde konuya göre sınıflandırma yapılmamıştır?

A)  Bilim Tarihi               B) Kültür tarihi    C) Siyasi Tarih

D) Dinler Tarihi              E) Anadolu Tarihi

 

9. Aşağıda verilen sınıflandırma eşleştirmelerinden Hangisi doğru verilmiştir?

A)  Osmanlı Devleti Tanzimat Dönemi:     -Konuya göre

B) Balkanlar Tarihi                                 - zamana göre

C) İkinci Beyazıt denemi                         - zamana göre

D) İslam Tarihi                                      - mekana göre

E) Fetret Dönemi                                  - konuya göre

 

10. Olay ve olgu kavramları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi bir tarihi olaya örnek gösterilemez?

A)   İstanbul’un fethedilmesi

B)   Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması

C)   Malazgirt Savaşı’nın kazanılması

D)   Birinci dünya Savaşı’nın başlaması

E)    Japonya’ya atom bombasının atılması.

 

11. Aşağıdakilerden hangisinin tarihi devirler arasında yer aldığı söylenemez?

A) Aydınlanma Çağı       

B) Osmanlı Devleti Fetret Dönemi

C) Kalkolitik                  

D) Meşrutiyet Dönemi

E) Ege göçleri

12. Aşağıdakilerden hangisinin tarihçinin ana kaynaklarından biri olduğu söylenemez?

A) Göbeklitepe'de çıkarılan tapınak kalıntıları

B) Konya Ereğli İvriz Kabartması

C) Vakanüvislerin Osmanlı tarihi

D) Ömer Hakkı Dayı’nın Kapalıçarşı tarihi

E) Kadeş Antlaşması'nın metni

 

13.   “Fatih Sultan Mehmet'in Balkanlardaki fetihlerinde bölgenin yapısından dolayı en geç alınan yer Arnavutluk olmuştur.”

Yukarıdaki yargıyı ortaya atan bir öğrenci bu gecikmenin nedenini aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dallarından hangisine dayandırarak yapmış olabilir?

A)  Filoloji B)  Diplomatik  C) Coğrafya  D) Etnografya E) Fizik

 

14. Hititler ile Mısır arasında imzalanan Kadeş Antlaşması'nın incelemek isteyen bir tarihçinin,

I. Epigrafya

II. Diplomatik

III. Filoloji

 bilim dallarından hangilerinden yararlanması gerekir?

A) l ve ll                        B) ll ve lll           C) l ve lll 

D) l , ll  ve lll                             E) Yalnız l

                                                       

Google+ WhatsApp