Klasik Sorular ve Cevapları-Orta Çağ Uygarlıkları, İlk Türkler

Klasik sorular ve cevapları, orta Cağ Uygarlıkları-İlk Türkler

1. Tarımla uğraşan toplumlarda ihtiyaç fazlası ürüne ne denir? Bunların bir merkezde toplanması ve buradan dağıtılması toplumda neyi ortaya çıkarmıştır?

Artı ürün denir.

Toplumda tabakalaşma ve çiftçilik dışındaki yeni meslekler ortaya çıkmıştır.

2. “Çi-çi “ ve “İstami” kimdir? Her birisini bir cümle ile açıklayınız.

Çiçi:   Asya Hun Devleti Ho-han-yeh döneminde Çin hakimiyetine girmeyi kabul etmeyerek mücadeleye başlamıştır.

   İstemi Yabgu:  I. Köktürk devletinde batı kanatının yabgusu

3Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde toprak sahibi olan senyörün; siyasi, ekonomik, hukuki ve askeri haklara sahip olduğu ve temeli toprak köleliğine dayanan toplum düzenine ne denir?

Feodalite

4. Eski Türklerde veraset sistemi ne demektir açıklayınız?

Yönetme yetkisinin (kut)’un kan yoluyla babadan oğla geçtiği inancıdır. Bu durum taht kavgalarına neden olmuştur. 

5. Aşağıdaki kelimeleri açıklayın?

Şehinşah:

Bodun:

ikili teşkilat:

ribat:

 

6. Bugünkü Avrupa hukukunun temelini oluşturan Ortaçağ döneminde yürürlükte olan kanunlar hangileridir, adlarını yazınız. (İki tane. )

12 Levha kanunları

   Justinianus Kanunları

7.

a. Mete Han’ın Asya Hun Devleti hükümdarı olması

b. Gök Türklerin Kürşat önderliğinde direnişe geçerek ikinci defa devleti kurmaları

c. Uygurların Mani dinini kabul ederek yerleşik hayata geçmesi

d. Kök Türklerin Orhun kitabelerini yazması

Yukarıda verilenleri kronolojik olarak sıralayınız.

………………………………….

a-b-d-c

8. Sasaniler hangi savaş sonucunda kim tarafından ortadan kaldırıldılar?

    Hz. Ömer döneminde  Nihavent savaşı ile ortadan kaldırıldı.

9. İlk Çağ’da toplumsal sınıflar hangi birimlerden oluşmuştur yazınız?

. İlk Çağ’da toplumsal sınıflar hangi birimlerden oluşmuştur yazınız?

 -asiller

-din adamları

-hürler

Köleler

10. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimler ile doldurunuz?

b. Sasaniler devlet yönetiminde        Pers       geleneğini benimsemiştir.

c. Moğollar üzerinde      şamanizmi              inancının önemli etkileri olmuştur.

d. Feodalizmde toplumun temelini      Köylüler        oluşturmuştur. Üst sınıfların refahı onların emeğine bağlı olmuştur.

e. Orta Asya Hun sınırları Güneyde………Tibet Platoso………… ve ………Hindikuş…………..dağlarına kadar uzanır.

f. Orhun Kitabeleri ……………II. Göktürkler ………………………………………..döneminde dikildi.

Google+ WhatsApp