Gerileme Dönemi Örnek Test Soruları ve Cevapları

Gerileme Dönemi Örnek Test Soruları ve Cevapları

Gerileme Dönemi Örnek Test Soruları Cevapları

Örnek Test 2: Doğru Cevaplar

1.Aşağıdakilerden hangisi, Napolyon’un Mısır’a saldırması üzerine Osmanlı’ya yardım eden devletlerden biridir?

A) İspanya                          B) Prusya             C) Hollanda      

D) Avusturya                       E) İngiltere

 

2.XIX. yüzyılda meydana gelen,

I. Rusya'nın Akdeniz’e inme çabalarına İngiltere tepki göstermiştir.

II. Fransa'nın Mısır'ı işgali sırasında Osmanlı Devleti İngiltere ve Rusya'dan askeri destek almıştır.

III. Almanya'nın Ortadoğu'da hâkimiyet kurmak için Osmanlı Devleti'ne yakınlaşmasına İngiltere tepki göstermiştir.

gibi gelişmeler değerlendirildiğinde, bu yüzyılda Osmanlı Devleti'nin izlediği politika ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Devletlerarası çıkar çatışmalarından yararlanarak varlığını devam ettirmiştir.

B) Balkanlardaki egemenliği sona ermiştir.

C) Silahlanma yarışını desteklemiştir.

D) Avrupa devletlerinden borç alarak ekonomisini düzeltmek istemiştir.

E) Sadece İngiltere'den askeri ve siyasi destek almıştır.

 

3. Osmanlı Devleti Duraklama Döneminde;
• Doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır.
• Girit fethedilerek Doğu Akdeniz'in güvenliğini sağlamıştır.
• İran’dan Bağdat'ı geri almıştır.
Bu gelişmeler, Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine kanıt gösterilebilir?

A) İran'la günümüze kadar süren barış döneminin başladığına
B) Ekonomik üstünlük sağlandığına
C) Önemli bir güç olma özelliğini koruduğuna
D) Denge politikası izlediğine
E) Batıdaki teknolojik gelişmelerden yararlandığına

4.

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1724'te İstanbul'da bir antlaşma imzaladı. Bu antlaşmaya göre; İran’ın kuzeyi ve batısı Osmanlı Devleti ile Rusya arasında paylaşılmıştı.
Bu bilgiler değerlendirildiğinde;
I. Osmanlı Devleti ile Rusya İran'a karşı işbirliği yapmıştır.
II. İran'ın sınırları daralmıştır.
III. Rusya, Akdeniz'e inme yolunda önemli bir adım atmıştır.

yargılarından hangilerinin doğru olduğu savunulabilir?


A) I ve II              B) Yalnız I           C) Yalnız II

D) Yalnız III        E) I ve III

 

5.Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu bazı antlaşmalar şunlardır:

— Ferhat Paşa Antlaşması

— Nasuh Paşa Antlaşması

— Serav Antlaşması

Bu antlaşmalar, aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalanmıştır?

A) Rusya                             B) İran                   C) Avusturya

D) Venedik          E) Lehistan

 

6. Bilgi: 1789’daFransız İhtilâli çıkmıştır.

     Durum: Çokuluslu bir devlet olan Avusturya, Osmanlı Devleti'ne karşı Rusya'nın yanında katıldığı savaşa son vererek Osmanlı Devleti ile 1791'de Ziştovi Antlaşması'nı imzalamıştır.

Yukarıdaki duruma göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) Osmanlı Devleti Fransız İhtilali’nden etkilenmiştir.

B) İhtilalden sonra Fransa Avusturya topraklarını işgal etmiştir.

C) Avusturya'ya karşı Fransa ve Osmanlı Devleti ittifak kurmuştur.

D) Fransız İhtilâli Avusturya'yı olumsuz etkilemiştir.

E) Avusturya Osmanlı Devleti karşısında başarılı olamamıştır.

 

7-    1711 Prut Antlaşması ile Ruslardan Azak,

-   1718 Pasarofça Antlaşması ile de Venedik'ten Mo­ra geri alınmıştır.

Bu bilgiye dayanarak Osmanlı Devleti için;

  1. Kaybettiği toprakları geri almada başarılı olduğu,
  2. Rusya ve Venedik'e üstünlük kurduğu
  3. Batıda en geniş sınırlara ulaşıldığı
    durumlarından hangileri söylenebilir?

 

A) Yalnız I           B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) I ve II    E) II ve III 

Google+ WhatsApp