Duraklama Dönemi Değerlendirme-Doğru-Yanlış

1. (     ) XVII. yüzyılda Avrupa’da mutlakiyetten parlamenter yönetime geçilmiştir.
2. (     ) XVII. yüzyılda şehzadelerin sancağa çıkma uygulamasına son verilmesi Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkilemiştir.
3. (     ) Devlet yönetiminde otoritenin zayıflaması halkın da devlete olan güveninin sarsılmasına yol açmıştır.
4. (     )  XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Safaviler arasında Baharat Yolu üzerinde denetim kurma mücadelesi yaşanmıştır.
5. (     ) Zitvatorok Anlaşması ile Osmanlı Devleti Avusturya üzerindeki üstünlüğünü güçlendirmiştir.
6. (     ) İstanbul ayaklanmalarında Kapıkulu askerleri aktif rol üstlenmiştir.
7. (     )  Merkkantilizm, Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletlerine ilk imtiyazları vermesine neden olmuştur.
8. (     ) Tımar sisteminin bozulması Celali ayaklanmalarını çıkmasının temel nedenlerinden biri olmuştur.
9. (     ) Celali ayaklanmalarının en önemlisi Çınar Olayı’dır.
10. (     ) Osmanlı Devleti’nin Avusturya ve İran ile mücadele etmesi iç sorunlara yeterince eğilememesine yol açmıştır.
11 (   ) Serav antlaşması II. Osman döneminde İran ile yapılmıştır. 

       1-Y, 2-D, 3-D, 4-Y, 5-Y, 6-D,. 7-Y, 8-D, 9-Y, 10-D, 11-D, 
 

Google+ WhatsApp