Genel Coğrafya

Genel Coğrafya

Yeni

 Genel Coğrafya (Kaynak)

1-Coğrafya’nın tanımını yapınız?

 

2- Coğrafya, konularını açıklarken çeşitli bilimlerden faydalanır. Bu bilimlerin başlıcaları hangileridir yazınız?

1.Astronomi      : Uzay bilimi

2.Jeoloji               :Yer bilimi

3.Jeofizik             :Dünya'nın iç yapışım inceleyen bilim

4.Hidroloji           : Sular bilimi

5.Meteoroloji      : Atmosfer olaylarım inceleyen bilim

6.Kartografya     : Harita bilimi

7.Zooloji             Hayvan bilimi

8.Botanik           Bitki bilimi

9.Antropoloji     İnsan bilimi

10.Etnoloji         İnsan ırklarım inceleyen bilim

11.Sosyoloji       Toplum bilimi

12.Demografi    Nüfus bilimi

2.genel  coğrafyanın tanımını yazınız ?

 

Kutup Yıldızının Dünya’ya uzaklığı ne kadardır?

 Evrende, sayısız gök cisminin oluşturduğu kümeleregalaksi (gök ada) adı verilir. Çevresine ısı ve ışık yayan gök cisimlerine iseyıldız denir. Güneş bir yıl­dızdır. Bir galakside yer alan yıldızlardan bazıları gruplar halinde yıldız sistemlerini meydana getirmişlerdir. Dünya,Samanyolu Galaksisi içindeki Güneş Sistemi'nde yer alır. Güneş, gezegenler, bu gezegenlerin uyduları, kuyruklu yıldızlar ve meteor gök taşlardan oluşan sistemeGüneş Sistemi denir. Güneş Sistemi, Samanyolu Galaksisi çevresindeki bir dolanımını 225 milyon yılda tamamlar.

 Güneş Sistemindeki gezegenlerin adlarını yazarak, Güneş sistemindeki gezegenler hakkında bildiklerinizi yazınız.

Güneş Sistemi'ndeki gezegenler, Güneş'in çekim alanında kalan ve onun çevresindeki yörüngeleri üzerinde hareket eden gök cisimleridir. Gezegenler, Güneş'e olan yakınlık sırasına göre şöyle sıralanır. (Şekil:1)

1.Merkür    4. Mars        7. Uranüs

2.Venüs     5. Jüpiter      8. Neptün

3.Dünya     6. Satürn      9. Plüton

Hem kendi çevrelerinde hem de Güneş çevresinde dönen gezegenlerin dönüş süreleri birbirlerinden farklıdır. Örneğin; kendi çevresindeki bir turunu Jüpiter 9 saat 50 dakikada tamamlarken, Dünya'nın kendi çevresindeki dolanımı 24 saattir. Güneş çevresindeki bir turunu, Merkür 88 günde, Satürn 29 yıl 167 günde, Plüton ise 248 yılda tamamlar. Güneş'ten uzaklaşıldıkça geze­genlerin yüzey sıcaklıkları azalır. Venüs'ün yüzey sıcaklığı 457°'  iken, Ura­nüs'te sıcaklık-218°C' dir.

Dünyanın uydusu olan “Ay” hakkında bildiklerinizi yazınız.

Birer yörünge boyunca gezegenlerin çevresinde dolanan daha küçük gök cisimlerineuydu adı verilir. Uyduların da Dünya'nın tek uydusu Ay'dır. Ay'ın Dünya'ya ortalama uzaklığı 384.000 km' dir. Ay'ın kendi ekseni etrafındaki dönme süresi, Dünya'nın etrafındaki dönme süresine eşittir. Bu süre yaklaşık 29,5 gündür. Ay'ın kendi ekseni etrafındaki dö­nüş süresi ile Dünya çevresindeki dönüş süresinin eşit oluşu, Dünya'dan Ay'ın sa­dece bir yüzünün görünmesine neden olur. Ay'da atmosfer ve su buharı bulunma­dığı için meteorolojik olaylar görülmez. Yüzey ısısı, gündüz 130°C, gece -173°C dolayındadır. Ay, iç ısısını kaybetmiştir. Bu yüzden volkanik olaylar oluşmaz.

Güneş yılı,  Ay yılı ne demektir? Karşılaştırma yaparak açıklayınız.

     Dünya, kendi ekseni çevresindeki bir dolanımını 24 saatte tamamlar. Buna bir Güneş günü denir. Dünya'nın kendi ekseni çevresindeki dönüşü sırasında bir meridyenin yeniden Ayın doğrultusuna gelebilmesi için geçen süre 24- saat. 50 dakikadır. Buna birAy günü adı verilir. Bu yüzden, birGüneş yılı 365 gün 6 saat iken, birAy yılı 354 gündür. Güneş yılı ile Ay yılı arasında 11 günlük bir fark vardır.

 Evrendeki Güneş hakkında bildiklerinizi yazınız.Samanyolu Galaksisi içindeki milyarlarca yıldızdan biridir. Uzaya sürekli ısı ve ışık yayar. Dünya'dan yaklaşık 150 milyon km uzaklıktadır. Kütlesi, Dünya'nın kütlesinin 333.000 katıdır. Güneş, daha çok hidrojenve helyum gibi kızgın gazlardan oluşmuştur. Güneş'in merkezinde hidrojen atomları sürekli olarak helyum atomuna dönüşür. Bilim adamları tarafından yapılan hesaplamalara göre, Güneş'in 50 milyar yıl daha ısı ve ışık kaynağı olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Bu büyük enerji kaynağının yüzeyinde sıcaklık, yaklaşık 6000°C'dir. İç kısımlarında ise 15.000°C - 20.000°C arasında değişmektedir.

 

 Paralel Dairesi’nin tanımını yazınız.

Ekvator, kutup noktalarına eşit uzaklıkta bulunan, Dünya'mızı ortasından çevreleyen en geniş paraleldir. Ekvatora paralel olarak geçtiği dü­şünülen diğer paralellere iseparalel daireleri adı verilir

 Paralellerin başlıca özelliklerini yazınız.

•Başlangıç paraleli (0'), ekvatordur.

•Ekvator, en büyük paraleldir.

•Paraleller, ekvatordan kutuplara doğru 1'er derece aralıkla çizilir.

•Paralellerin çapı, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır. Ekvatorun çevresi 40.076 km iken, 15. paraleli 38.800 km, 45. paraleli 28.400 km, 75. pa­raleli ise 10.400 km'dir.

•Birbirini takip eden iki paralel arasındaki uzaklık her yerde eşittir ve yakla­şık 111 km'dir.

•Ekvatorun kuzeyindeki paralellerekuzey paralelleri, güneyindekilere ise güney paralelleri denir.

• 90Kuzey Yarım Küre'de, 90 Güney Yarım Küre'de olmak üzere toplam 180 tane paralel vardır.

2.Meridiyenin tanımını yapınız ve meridyenlerin başlıca özellikleri nelerdir maddeler halinde yazınız?

Meridyenler:Bir kutup noktasından diğer kutupnoktaşına uzanan, ek­vator ve paralelleri dik olarak kesen yaylardır. Meridyenlerin başlıca özellikleri şunlardır:

•Başlangıç meridyeni (0"), İngiltere'de Greenwich (Grinviç) Gözlem Evi'nden geçer.

•Başlangıç meridyeninin devamı (çemberin diğer yansı) 180° meridyenidir.

•Meridyenler, 360° olan ekvator çemberinin birer derecelik aralıklara ayrılmasıyla oluşturulmuştur.

•Meridyenlerin uzunlukları eşittir.

•Birbirine komşu iki meridyen arasındaki uzaklık, ekvatorda yaklaşık 111 km'dir. Bu uzaklık kutuplara doğru gidildikçe azalır ve kutup noktalarında sıfır olur.

•Tüm meridyenler, kutup noktalarında birleşir.

•iki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır (Dünya'nınçizgisel hızı ile meridyenler arasındaki uzaklık, ekvatordan kutuplara doğru azaldığından açısal hız sabittir. 24 saat x 60' = 1440 dakika. 1440' : 360 = 4 dakika).

•Başlangıç meridyeninin doğusunda kalan meridyenlere doğumeridyen­leri, batısında kalan meridyenlerebatı meridyenleri denir.

• 180Doğu Yarım Küre'de, 180 Batı Yarım Kore'de olmak üzere toplam 360 tane meridyen yayı vardır.

•Dünya, ekseni çevresinde batıdan doğuya doğru döner. Bu yüzden, baş­langıç meridyeninin doğusundaki yerlerin saatleri, kendilerine göre batıda olan yerlerin saatlerinden daha ileridir.

  

Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesinin başlıca sonuçlarını yazınız.

Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesinin başlıca sonuçları şunlardır:

•Gece ve gündüz oluşur.                                       

•Gece ve gündüz oluşumu sonucunda günlük sıcaklık farkları meydana  gelir. Buna bağlı olarak:

a) Meltem rüzgrâları,

b) Kayaların mekanik (fiziksel) çözülmesi gerçekleşir.

•Sürekli rüzgarlar ve okyanus akıntılarının yönlerinde çeşitli sapmalar olur.

• 30° ve 60°' kuzey ve güney paralelleri üzerinde dinamik basınç kuşakları Oluşur.

•Yerel saat farkları  meydana gelir. 

 

 Yerel Saatler:

Yerel Saat: Dünya, kendi ekseni etrafındaki bir dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bir gün boyunca, Dünya üzerindeki 360 meridyen yayı, Güneş’in önünden geçer.  Böylece Güneşin önünden her 4 dakikada bir meridyen yayı geçmiş olur. Her meridyen yayının Güneş’e olan konumuna göre bir saati vardır. Buna yerel saat denir.

   Not:   Doğudaki noktaların yerel saati, batıdaki noktaların yerel saatinden her meridyen için 4 dakika daha ileridir.

 Ulusal Saat hakkında bilgi veriniz.

Ulusal Saat:Bir ülke içindeki meridyenlerden herhangi birinin yerel saatinin, ülke sınırları içindeki kullanılmasına ulusal (ortak) saat denir.

     Türkiye’de ulusal saati belirlemek için, sonbahar ve kış mevsimlerinde İzmit üzerinden geçen 30° doğu meridyeninin yerel saati, ilkbahara ve yaz mevsimlerinde ise 45° doğu meridyeninin yerel saati esas alınır. Kışın İzmit’te yerel saat 11.00 olduğunda, ülkemizin her yerinde saatin 11 olduğu kabul edilir. Ülkemizde ulusal saatler, yazın bir saat ileri alınarak güneş enerjisinden daha fazla yararlanılır ve enerji tasarrufu ağlanır.

 Perihel (günberi) Noktası ne demektir kısaca açıklayınız?

Dünya'nın Güneş'e olan ortalama uzaklığı 150 milyon km'dir. 3 Ocak günü geldiği noktayaPerihel  (günberi) Noktası denir.' Dünya, bu noktada bulunduğu zaman, Güneş'e yaklaşır. Güneşle arasındaki uzaklık 147 milyon km olur. Dünya, Güneç'e yaklaştıkça dönüş hızı artar. Bu nedenle şubat ayı kısa sürer.   

Günöte Noktası (aphel) ne demektir, açıklayınız?

Dünya, 4 Temmuz günü Güneş'ten en uzak noktada, bulunur. Bu noktayaaphel (afel) yadaGünöte Noktasıdenir. Bu noktada Güneş'e olan uzaklıgr'152 milyon km'dir. Güneş'ten bu noktada uzaklaşan Dün­ya'nın yörünge boyunca ki dönüş hızı azalır. Yavaş dönmesinden dolayı sonbahar noktasına iki gün ge­cikmeyle 23 Eylül günü varır. 23 Eylül'de vardığı sonbahar noktasına SonbaharEkinoks Noktası denir.

 21 Haziran durumu hakkında bilgi veriniz.

• 21Haziranda güneş ışınları, ekvatorun 230 27' kuzeyinden geçen Yengeç dönencesine dik olarak (900lik açı ile) gelir.

•Ekvatordan Kuzey Kutup Noktası'na doğru gidildikçe gündüzler uzar, ge­celer kısalır. Güney Yarım Küre'de bunun tam tersi gerçekleşir.

•Gündüz süresi, Kuzey Kutup Dairesi'nde (660 33' kuzey enlemi) bir günü, Kuzey Kutup Noktası'nda 186 gündür.

•Kuzey Kutup Dairesi tamamen aydınlık, Güney Kutup Dairesi tamamen karanlıktır,

• 21Haziran, Kuzey Yarım Küre'deyaz gün dönümü (solstisi), Güney Ya­rım Küre'dekış gün dönümü (solstisi) dür. Bu tarihte Kuzey Yarım Küre'de en uzun gündüz, en kısa gece, Güney Yarım Küre'de ise en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır.

•Yengeç dönencesi üzerinde, bir çubuğun gölge boyu öğle vaktinde en kı­sadır.

•Aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçer.

• 21Haziranda güneş ışınları, Kuzey Yarım Küre'yi daha çok ısıttığı için burada yaz mevsimi başlar. Güney Yarım Küre'de ise kış mevsimi başlamakta­dır.

•Kuzey Yarım Küre'de 21 Hazirandan sonra gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Güney Yarım Küre'de ise tam tersi gerçekleşir.

21Hazirandan 23 Eylüle kadar geçen sürede güneş ışınları, Yengeç dö­nencesi ile ekvator arasındaki noktalara dik açıyla; 23 Eylülde ise ekvatora dik açıyla gelir.

 23 Eylül durumunu açıklayınız.

21 Mart durumunu açıklayınız.

23Eylül ve 21 Mart durumları

• 23Eylül ve 21 Mart tarihlerinde, güneş ışınları ekvatora dik olarak gelir.

•Dünya'nın her yerinde gece gündüz süreleri birbirine eşittir. Bu duruma ekinoks denir.

23Eylül Kuzey Yarım Küre'de sonbaharın, Güney Yarım Küre'de ilkbaha­rın başlangıcıdır. 21 Mart ise Kuzey Yarım Küre'de ilkbaharın, Güney Yarım Küre'de sonbaharın başlangıcıdır.

•Güneş, aynı boylam üzerindeki noktalarda aynı anda doğar ve aynı anda batar.

•Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer.

•Ekvator üzerinde, bir çubuğun gölge boyu öğle vaktinde en kısadır.

• 45"kuzey ve 45' güney paralellerinde yere dikilen cismin öğle vaktinde ölçülen gölge boyu, cismin boyuna eşittir.

•Güneş tam doğudan doğar ve tam batıdan batar.

• 23Eylül, Kuzey Yarım Küre'de sonbahar, Güney Yarım Küre'de ilkbahar mevsimlerinin başlangıcıdır.

• 23Eylülden itibaren Kuzey Kutup Noktası'nda gece, Güney Kutup Noktası'nda ise gündüz başlar.

23Eylülden sonra güneş ışınlarının dik geldiği noktalar, ekvator ile Oğlak dönencesi arasına doğru kayar. 21 Aralıkta güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açıyla gelir.

  21 Aralık durumunu açıklayınız.

21Aralık durumu

 • 21Aralık tarihinde, güneş ışınları Ekvator’un 230 27' güneyindengeçen Oğlak dönencesine dik olarak gelir.

•Ekvatordan Güney Kutup Noktası'na doğru gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır. Kuzey Yarım Küre'de bunun tam tersi gerçekleşir.

•Gündüz süresi, Güney Kutup Dairesi'nde (660 33' güney paraleli) 24 saati, Güney Kutup Noktası'nda 179 günü bulur.

•Güney Kutup Dairesi tamamen aydınlık, Kuzey Kutup Dairesi tamamen karanlıktır.

• 21Aralık, Kuzey Yarım Küre'dekış gün dönümü (solstisi), Güney Yarım Küre'deyaz gün dönümü (solstisi) dür. Bu tarihte Kuzey Yarım Küre'de en uzun gece, en kısa gündüz, Güney Yarım Küre'de en uzun gündüz, en kısa ge­ce yaşanır.

•Oğlak dönencesi üzerinde, bir çubuğun gölge boyu öğle vaktinde en kısa­dır.

•Aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçer.

• 21Aralıkta güneş ışınları, Güney Yarım Küre'yi daha fazla ısıttığı için bu­rada yaz mevsimi başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise kış mevsimi başlamaktadır.

•Güney Yarım Küre'de 21 Aralıktan sonra gündüz süresi kısalmaya,gece süresi ise uzamaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi gerçekleşir.

21Aralık tarihinden itibaren güneş ışınlarının dik geldiği yerler, Oğlak dönencesinden kuzeye doğru kaymaya başlar.

 

   Dünya'nın Şekil ve Hareketlerinin Sonuçları: 

 

  1. Dünya'nın. şekil ve hareketinden dolayı, Ekvator'dan kutuplara gidildikçe sıcaklık azalır.

2.Ekvator'dan kutuplara gidildikçe, farklı enlem­lerdeki noktaların eksen etrafındaki dönüş hızı azalır.

3. Ekvator'da gece ile gündüz süreleri eşittir. Gece ve gündüz süresi arasındaki fark, kutuplara gidildikçe artar. Kutuplarda en büyük farka erişerek 6 ay gece iken 6 ay gündüz olur.        .   

4.  Ekvator ile kutup daireleri arasındaki her noktada gece ile gündüz süresi arasındaki en büyük fark, 21 Haziran ile 21 Aralık gününde gerçekleşir. 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'nin en uzun gündüzü yaşanır. 21 Aralık'ta ise, yine Kuzey Yarımküre'de en uzun gece gerçekleşir.

5.  Güneş ışınları, dönencelere yılda bir defa; dönen­celer arasındaki her noktaya yılda iki defa, dik olarak düşer

6.Güneşışınlarının geliş açısından dolayı Kuzey yarımküre'de öğle vakti bir cismin en kısa gölgesi  21. Haziran'da, en uzun gölgesi ise 21 aralıkta oluşur. 

7. 21Mart ve 23 Eylül günlerinde 45° kuzey ve güney paralellerine Güneş ışınları öğle vakti şekilde görüldüğü gibi 45°   açıyla geldiğinden, cisimlerin boyları  gölgelerine eşit olur.  

 8. 21Haziran ve 21 Aralık günlerinde ekvator il  Ekliptik arasında 23027' açı oluşur. Bu zamanda Ekliptik ile Dünya ekseni arasında 66° 33' lik açı oluştuğundan, dönenceler 23°27' paralellerinden, kutup daireleri ise 66° 33' paralellerinden geçer

 21 Mart ve 23 Eylül'de de Ekliptik  ve Ekvator' arasında 23027'likaçı vardır. Ancak bu günlerin öğle vakti üzerinde Ekliptik ile Ekvator çakışır.

 9.Dünya, ekseninin eğikliği ve yörüngesindeki hareketinden dolayı. Kuzey Yarımküre'deki Temmuz ayı sıcaklığı, Güney Yarımküre'de ocak ayında görülür.

10.Kuzey Yarımküre'deki dağların güneye bakan ya­maçları, Güneş ışınlarını dik ya da dikeye yakın açıyla aldığından, diğer yönlere bakan yamaçlarına oranla daha fazla; buna karşılık Güney Yanım küre'de dağların kuzeye bakan yamaçları daha çok ısınır.

11. Dünya, gerek kendi ekseni etrafında, gerekse Güneş'in etrafında dönerken, atmosferini atmosferini de döndürür. Atmosferin Dünya'nın hızma eşit biçimde dönmesinden dolayı, Dünya'nın dönüşünü fark edemeyiz.

 

 Dünya'nın şeklinin başlıca sonuçları şunlardır:

1.Güneş ışınlarının geliş açışı, ekvatordan kutuplara doğru küçülür. Buna bağlı olarak yeryüzünde sıcaklıklar, ekvatordan kutuplara doğru azalır ve iklim kuşakları oluşur.

2.Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe, güneş ışınlarının atmosferde aldı­ğı yol uzar. Yol uzadıkça, ışınların taşıdığı enerji miktarı azalır.

3.Dünya'nın bir yanı aydınlık, diğer yanı karanlık olur.

4.Ekvatorun çevresi (40.076 km), bir meridyen dairesinin uzunluğundan fazladır (40.009 km).

5.Kutup noktaları Dünya'nın merkezine daha yakın olduğu için kutup­lardaki yer çekimi, ekvatordaki yer çekiminden fazladır.

 6.Paralel dairelerinin çevresi, ek­vatordan kutuplara doğru küçülür.

7.Birbirini takip eden iki meridyen yayı arasındaki uzaklık, ekvatordan kutuplara doğru azalır, iki meridyen arasındaki uzaklık ekvator üzerinde 111 km iken, kutup noktalarındatüm meridyenler kesişir.

8.Dünya'nın kendi ekseni etrafın­daki dönüş hızı (çizgisel hızı), ekvator­dan kutuplara doğru azalır. Hız, ekvator­da maksimum (saatte 1670 km), kutup­larda ise minimumdur.

9.Dünya'nın dönüş hızına bağlı   Güneş'in ufuk üzerinde kalma  süresi ekvatordan kutuplara doğru artar.

10.Yuvarlak zemindeki yer şekillerinindüzlem üzerine aktarılması, harita çiziminde güçlüklere neden olur.

  

Türkiye'de yaz aylarında, güneş ışığından daha fazla yararlanmak veenerji ta­sarrufu sağlamak amacıyla ileri saat (yaz sa­ati) uygulaması yapılır.

Buna göre Türkiye'nin bu zamanda kul­landığı saat dilimi hangisidir ve ortak saat ayarı hangi meridyene göre belirlenir?

  1. saat dilimi ve 45° doğu meridyeni

  Türkiye'de kış aylarında, güneş ışığından daha fazla yararlanmak veenerji ta­sarrufu sağlamak amacıyla geri saat (kış saati) uygulaması yapılır.

Buna göre Türkiye'nin bu zamanda kul­landığı saat dilimi hangisidir ve ortak saat ayarı hangi meridyene göre belirlenir?

2.. saat dilimi ve 30° doğu meridyeni

 Aşağıdakilerdenhangisi, Dünya'nın kendi ekseni çevresindeki hareketininbir sonucudur?

A) Mevsimlerin meydana gelmesi

B) Gündüz süresinin uzayıp kısalması

C) Matematik iklim kuşaklarının oluşması

D) Gündüz ve gecenin birbirini takip etmesi

E) Güneş ışınlarının ekvator bölgesine sü­rekli dik ve dike yakın açılarla gelmesi

5.Türkiye'deyaz mevsimi yaşanırken Avustralya'da kış mevsimi yaşanmasınınte­mel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

 7. 23Eylül tarihinde Güneş, 29°doğu boylamı üzerinde bulunan İstanbul'da 06.52'de doğarsa, 42° doğu boylamında bu­lunan Siirt'te kaçta batar?

A) 18.00    B) 18.52   C) 19.44

D) 20.04    E) 20.44

 8. 82' batı boylamında pazar günü saat 19.20 iken, aynı gün saati 18.20 olan nokta hangi boylam üzerinde yer alır?

A) 62° batı   B) 67° doğu   C) 67' batı D)97° doğu E)97° batı

  

23Eylül tarihinde Güneş, 29°doğu boylamı üzerinde bulunan İstanbul'da 06.52'de doğarsa, 42° doğu boylamında bu­lunan Siirt'te kaçta batar?

 I. Adım: Meridyen Farkı: 42-29: 13

II. Adım: Süre: 13x4=52’

III. Adım: Güneş Siirt’te daha erken doğacağından 06:52-52:06:00

        Güneş Siirt’te saat 06:00’da doğar.

        23 Eylül’de gece ve gündüz birbirine eşit olduğundan güneş 12 saat sonra Siirt’te batacaktır. Buna göre Güneş Siirt’te saat tam 06:00 + 12= 18’:00’da batar.

  23 Eylül tarihinde Güneş,  42° doğu boylamında bu­lunan Siirt'te 06:00’da doğarsa

29°doğu boylamı üzerinde bulunan İstanbul'da kaçta batar?

I. Adım: Meridyen Farkı: 42-29: 13

II. Adım: Süre: 13x4=52’

III. Adım: Güneş İstanbul’da daha geç doğacağından 06:00 + 52:=06:52

        Güneş İstanbul’da saat tam olarak; 06:52’de doğar.

        23 Eylül’de gece ve gündüz birbirine eşit olduğundan güneş 12 saat sonra İstanbul’da te batacaktır. Buna göre Güneş İstanbul’da  saat tam 06:52 + 12= 18’:52’de batar.

  21Eylül tarihinde Güneş, 30°doğu boylamı üzerinde bulunan İzmit’te 06.56'da doğarsa, 44° doğu boylamında bu­lunan Iğdır’da kaçta batar?

 I. Adım: Meridyen Farkı: 42-30: 14

II. Adım: Süre: 14x4=56’

III. Adım: Güneş Iğdır’da daha erken doğacağından 06:56-56:06:00

        Güneş Iğdır’da saat 06:00’da doğar.

 

        23 Eylül’de gece ve gündüz birbirine eşit olduğundan güneş 12 saat sonra Iğdır’da batacaktır. Buna göre Güneş Iğdır’da saat tam 06:00 + 12= 18’:00’de batar.

                                                                                   

 

 

 

Google+ WhatsApp