Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi Ünitesi ile İlgili Test Soruları:

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi Ünitesi ile İlgili Test Soruları:

1. XVIII. yüzyılda Avrupa'da her türlü üretim faaliyetinde, kol gücünün yerini makine gücünün alması ile başlayan değişimin adı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Helenistik Çağ    B) Sanayi İnkılabı C) Lale Devri    D) Akıl Çağı E) Fransız İhtilali
 
2. Sanayi  İnkılabı  ile   Avrupa'da    üretimin    merkezi    topraktan,  endüstriyel  alanlara  kaymış, fabrikaya    dayalı    üretim    çoğalmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti üzerindeki olumsuz etkilerinden değildir?
  Küçük sanayi atölyelerinin çökmesi
B) Ülkenin açık pazar hâline  gelmesi
C) Dış ticaret açığının artması
D) Ülkenin jeopolitik öneminin azalması
E) İthalata dayalı tüketimin çoğalması
 
3.XVIII. yüzyılda siyasi ve askerî alanda Batı ile geliştirilen ilişkiler Osmanlı toplumunu etkilemeye başlamıştır.
Buna göre;
I. Paris’ten    elbise, mobilya ve kitapların getirilmesi,    
II. Avrupa yaşam tarzının moda olması,    
III. Divan edebiyatında yeni eserlerin verilmesi
durumlarından hangilerinin, Osmanlı’da Batı kültürünün etkisi ile ortaya çıktığı söylenebilir?
  Yalnız  I.    B)  Yalnız    II.    C) I ve II. D) II ve III.  E) I, II ve III.
 
4.III. Selim  Dönemi'nde Avrupalı devletlerin önemli başkentlerinde daimî  elçilikler  açılmıştır.
Bu uygulamayla;  
  Avrupa  devletlerinin  yakından  tanınması,    
II. Osmanlı Devleti’ne karşı oluşabilecek  ittifaklardan  zamanında  haberdar olunması,    
III. Azınlık isyanlarının engellenmek  istenmesi
durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenebilir?
A) Yalnız I.    B) Yalnız II.    C) I ve II. D) II ve III.   E) I, II ve III.
 
5. XIX. yüzyılın başlarında dünya siyasetine yön veren devletlerarasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 A) İngiltere    B) Rusya C) İtalya D) Fransa    E)Avusturya
 “Şark  Meselesi” kavramı Avrupalı devletlerin aşağıdaki devletlerden hangisi ile olan ilişkilerini tanımlamak için kullanılmıştır?
A) Osmanlı Devleti B) Rusya C) Prusya D) Bulgaristan E) Avusturya
7. Fransız İhtilali’nin zararlarını en aza indirmek için bir araya gelen İngiltere,  Prusya, Rusya ve Avusturya "Metternich sistemi" diye anılan bir politika oluşturdular.
Bu politika ile Avrupa’nın neresinde bir ayaklanma çıkarsa çıksın hep birlikte hareket edilecek, ayaklanmalar bastırılacaktı.

Buna göre;       
I. Rusya’nın Balkan uluslarını Osmanlıya karşı kışkırtması,  
II. Yunan İsyanına İngiltere ve Rusya’nın destek vermesi,
III. 1815’te Avrupa devletlerinin sınırlarının yeniden çizilmesi
gelişmelerinden hangilerinin, Avrupa Devletlerinin Metternich sistemine uymadıklarının ve iki yüzlü bir siyaset izlediklerinin kanıtıdır?
A) Yalnız I. B) Yalnız       II. C) Yalnız III. D) I ve II.          E) I, IIve III
 
8. “Şark Meselesi” kavramı ilk kez nerede siyasi bir terim olarak kullanılmıştır?
A) Yalta  Konferansı B) Viyana Kongresi C)  Paris Konferansı
D) Berlin Konferansı E) Karlofça Antlaşması
 
9. Şark Meselesi’nin Avrupa’nın siyasi gündemine girmesindeki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanayi İnkılabı’nın yaşanması
B) Balkanlarda millî duyguların gelişmesi
C) Fransız İhtilali’nin gerçekleşmesi
D) Osmanlı Devleti üzerindeki emeller
E) Almanya’nın siyasi birliğini sağlaması
10. XVIII. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı Devleti ile ilişkileri iyi olan ancak çıkarları söz konusu olduğunda
Osmanlı toprağı olan Mısır’ı işgal eden, Osmanlı Devleti aleyhine Rusya ile Tilsit Antlaşması’nı imzalayan

Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa B) Almanya C) İngiltere
D) Avusturya E) Lehistan

 

11.

Avusturya; Orta Avrupa ve Balkan hâkimiyeti için Osmanlı Devleti ile savaşmış, Rusya ile Dakya Projesi içerisinde yer almış, yüzyılın sonlarına doğru ise Rusya’ya karşı cephe alıp Osmanlı Devleti ile barış yapmıştır.
Rusya; Çar Deli Petro ile birlikte Baltık Denizi’ne hâkim olmak, Kırım’ı alıp Boğazlardan Akdeniz’e inmek amacıyla Osmanlı Devleti ile savaşmış, yüzyılın sonlarına doğru İngiltere ve Fransa yayılmacılığına karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer almıştır.
Buna göre XVIII. yüzyılda Avrupa devletlerinin politikaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Dinî birliktelik ittifakların kurulmasını sağlamıştır.
B) Devletlerin ebedi dostları ya da düşmanları yoktur, ebedi çıkarları vardır.
C) Devletlerin politikaları değişmezlik gösterir.
D) Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’ne karşı her zaman birlikte hareket etmişlerdir.
E) Osmanlı Devleti topraklarında sömürge bölgeleri oluşturulmaya başlanmıştır.

 

12. XVIII. ve XIX. yüzyıllarda meydana gelen uluslararası gelişmelerle ilgili aşağıda verilen neden-sonuç ilişkilerinden hangisi yanlıştır?

 

Neden                                

         Sonuç

A)

Fransız İhtilali’nin yaşanması         

Milliyetçilik akımının imparatorlukların yapısını bozması

B)

Sanayi İnkılabı’nın gerçekleşmesi    

Ham madde ve pazar arayışının artması

C)

Napolyon Savaşları                         

Avrupa’da Fransa’nın başarısız olması

D)

Viyana Kongresi’nin düzenlenmesi    

Meternik sistemi adı verilen bir politikanın oluşturulması

E)

Osmanlı Devleti’ne karşı işgalci faaliyetlerin başlaması   

Osmanlı Devleti’nin yalnızlık politikasını benimsemesi

 

 
13. Rusya sıcak denizlere inebilmek için Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü tehdit etmiştir.
Rusya bu politikasına bağlı olarak;
I. Balkanlarda milliyetçilik akımlarını destekleme,
II. Fransız İhtilali’ne karşı oluşan koalisyona katılma,
III. azınlık ayaklanmalarını kışkırtma
davranışlarından hangilerinde bulunmuştur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III.
14. Osmanlı Devleti’nde ilk bağımsız olan azınlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sırplar
B) Yunanlılar
C) Ermeniler
D) Karadağlar
E) Bulgarlar
15. Osmanlı Devleti için ilk kez “Hasta Adam” ifadesini kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya
B) Prusya
C) Almanya
D) Avusturya
E) Fransa
16. Rumlar ilk isyanı 1820’de Eflak’ta başlattılar. İngiltere, Fransa ve Rusya; Rum azınlığına özerklik vermeyi kabul etmeyen Osmanlı Devleti’ne savaş açmış, savaştan sonra yapılan Edirne Antlaşması ile Yunanistan bağımsızlığını ilan etmiştir.
Yunanistan’ın bağımsızlık sürecinde yaşanan bu gelişmelere bağlı olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışılmıştır.
B) Rum isyanı uluslararası bir sorun niteliği kazanmıştır.
C) Osmanlıların Balkanlardaki hâkimiyeti sona ermiştir.
D) Rumlar, askerî ve diplomatik desteğe sahip olmuştur.
E) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruyacak askerî gücü yetersizdir.
17. İngiltere, Fransa ve Rusya’nın; Yunanistan hakkındaki taleplerini Osmanlı Devleti’ne kabul ettirebilmek için Osmanlı donanmasını yaktıkları yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sinop
B) Navarin
C) İnebahtı
D) Çeşme
E) Çınar
18. “Ben, Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek için her alanda ıslahat yapan bir padişahım. Ülkem her alanda yabancıların ve azınlıkların taarruzu altında kıvranmaktadır. “Hasta adam” diye tabir edilen Osmanlı Devleti’ni güçlendirmek için Yeniçeri Ocağı’nı kaldırdım. Denge siyaseti izledim. Ama ıslahatlarım meyvesini vermeden devletimi bir davanın içinde buldum. İngiltere, Fransa ve Rusya’nın iki yüzlü siyasetleriyle uğraşmak zorunda kaldım.”
Verilen konuşmada aşağıdaki padişahlardan hangisinin çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir?

A) II. Mahmut
B) III. Ahmet
C) Abdülmecit
D) IV. Mehmet
E) II. Abdülhamit
19. Rus Çarı I. Nikola’nın, İngiliz Elçisi Sir Hamilton Seymour’a söylediği “Osmanlı Devleti kritik bir durumdadır.
Memleket, kendi kendine parçalanıyor. Düşüşü çok büyük ve felaketli olacaktır. İngiltere ile Rusya’nın bu mesele üzerinde tam bir anlaşmaya varmaları, birbirlerine haber vermeden tek bir adım atmamaları gerekir.” sözlerine
bağlı olarak uluslararası siyaset hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Rusya’nın İngiltere ile diplomaside ortak hareket etmeyi istediği
B) Osmanlı Devleti’nin parçalanmasının dünya siyasetinde kriz oluşturacağının düşünüldüğü
C) İngiltere’nin, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma siyasetini terk ettiği
D) Osmanlı Devleti’nin siyasi birliğinin tehlikede olduğu
E) Osmanlıların parçalanmasından doğan boşluğun doldurulmak istendiği
 
20. Mısır Valisi – – – – Paşa, – – – – isyanını bastırmanın karşılığında Osmanlı Devleti’nden Mora ve Girit Valiliklerini
istemiştir.
Cümlede verilen boşluklara aşağıdaki seçeneklerdeki kelimelerden hangileri yerleştirilmelidir?
A) Tepedelenli Ali – Sırp
B) Alemdar Mustafa – Sırp
C) Mehmet Ali – Yunan
D) Tepedelenli Ali – Mısır
E) Alemdar Mustafa – Yunan
21. Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı sırasında Avrupalı Devletlerden borç para alma yoluna gitmiştir.
Bu gelişmenin yaşanmasında;
I. Ekonomisinin savaş masraflarını karşılayacak durumda olmaması,
II. Hazinede denk bütçenin hazırlanmak istenmesi,
III. Mısır valisinin isyanının önlenmek istenmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve II. E) II ve III.
 
22. Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı’nda Avusturya, Piyemonte, İngiltere ve Fransa ile birlikte hareket etmiştir. Rusya, Boğazlar Sözleşmesi’nin ihlalini gerekçe göstererek Sinop’ta Osmanlı donanmasını yakarken İngiltere ve Fransa Rusya’ya savaş ilan etmiştir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti “Denge Siyaseti” uygulamıştır.
B) Rusya’nın sıcak denizlere inme siyaseti Kırım Savaşı ile son bulmuştur.
C) Boğazların durumu, uluslararası krize sebep olmuştur.
D) Avrupalı devletler, Rusya’nın Karadeniz’deki faaliyetlerini sınırlandırmak istemiştir.
E) Osmanlı Devleti tek başına kendisini savunacak güçte değildir.

 

23. Paris Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır;
• Karadeniz tarafsız hâle getirilecektir.
• Tüm devletlerin ticaret gemilerine açık, savaş gemilerine kapalı tutulacaktır.
• Karadeniz kıyılarında tersane ve donanma bulundurulması yasaklanmıştır.
Bu maddelere bağlı olarak Karadeniz hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkün değildir?
A) Silahsızlandırılması kabul edilmiştir.
B) Osmanlı Devleti ve Rusya’nın egemenlik hakları sınırlandırılmıştır.
C) Ticari hayat devam ettirilmeye çalışılmıştır.
D) Uluslararası gücün yönetimi altına bırakılmıştır.
E) Avrupalı devletlerin çıkarları korunmuştur.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi 1878 Berlin Antlaşması ile ilgili değildir?
A) İlk defa Ermeni sorunundan bahsedilmiştir.
B) Karadağ, Sırbistan ve Romanya bağımsız olmuştur.
C) Kars, Ardahan ve Batum kaybedilmiştir.
D) Osmanlı ilk defa bu savaş sırasında dış borç almıştır.
E) Balkanlarda yeni yerler kaybedilmiştir.

CEVAP ANAHTARI İÇİN LÜTFEN ÜZERİNE TIKLAYIN

Google+ WhatsApp