Roma Hukuku-12 Levha Kanunları

           HUKUK

Hukuk kelimesi Arapça’dan dilimize geçmiştir. Anlamı toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütününe hukuk denir. Hukuk kurallarının temel amacı adaleti sağlamaya yönelik olması gerekir. Adalet; Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmedir. Yani yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanmasıdır.

İlk ve Orta Çağ’da ilk siyasi oluşum, devlet ve toplum hayatının düzen ve disiplinle yürütülmesi için her türlü hukuki iş, gelenek hâline gelmiş kurallara göre düzenlenmiştir. Daha sonraki zamanlarda örf ve âdetlerden oluşan geleneksel hukuk kuralları yazılı hâle getirilmiştir.

ORTAÇAĞ’DA HUKUK

1)Roma Hukuku, bugünkü Avrupa ülkelerinde uygulanan hukuk sisteminin temelini oluşturur. Bu hukuk sisteminin ilk basamağı “12 Levha Kanunları”dır. Patricilerin uygulamalarına karşı çıkan pleplerin ayaklanmaları ile bu kanunlar gündeme gelmiştir. Bu ayaklanmaları bastırmak amacıyla kanunlar ıslah edilerek ilk defa yazılı hâle getirilmiştir.Tarihe On İki Levha Kanunları adıyla geçen bu kanunlarla birlikte patricilerin keyfî hareketlerinin önlenmesi ve sınıf ayrımının ortadan kaldırılması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Ayrıca pleblere çeşitli devlet işlerine katılma ve patricilerle evlenme hakları tanındı.

Roma hukukunda yargılama yetkisi soylular sınıfına mensup rahiplerden alınıp devlet tarafından belirlenen yargıçlara verilerek laik hukuk düzenine geçildi. Roma vatandaşlığını kazanmanın kolaylaştırılması ile de herkesi kapsayacak şekilde eşit ve genel hâle getirildi.

Google+ WhatsApp