Kurs Test (12 Soru)-Tarih ve Zaman -Cevap Anahtarı

1.) Bir olayın tarihi bir olay olabilmesi için aşağıdaki unsurlardan hangisinin öncelikle olması gerekir?

A) Objektif olması

B) Neden ve sonucunun insanlığa etkisi

C) Belgelere dayanması

D) İnsan ilişkileri

    Doğru Cevap "B'dir

2.) Geçmiş ve gelecek bilincine sahip tek varlık olan insan, tecrübelerinden ve geçmişinden yararlanarak geleceğini şekillendirir. Bunun için de tarih bilimine ihtiyaç duyar.

Bu bilgiden yola çıkarak;

I. İnsanlar geçmişini öğrenmek için tarihe ihtiyaç duyar,

II. İnsanlar için en gerekli bilim tarihtir,

III. İnsanlar geçmişteki tecrübelerinden yararlanır

      yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve III         B) I ve II           C) II ve III        D) Yalnız II

  Doğru Cevap: "A"dır

3.)  Bir tarihçinin güvenilir olabilmesi için;

I. Farklı belgelerden araştırılması,

II. Günümüz değer yargılarıyla ele alınması,

III. Sadece yazılı kaynaklarda yer alması

durumlarından hangileri gereklidir?

A) II ve III        

B) I ve III        

C) Yalnız II       

D) Yalnız I

E) I, II ve III

  Doğru Cevap "D"dir

4.)  Halil İnalcık "Gerçek bir tarih için kaynaklara gitmek, kaynakları iyi tenkit edip değerlendirmek gerekir." fikrini savunmuştur.

Bu bilgiye göre Halil inalcık daha çok aşağıdakilerden            hangisine vurgu yapmıştır?

A) Tarihi olayın yerinin ve zamanının belli olmasına

B) Tarihin farklı kaynaklardan araştırılmasına

C) Tarihi kaynaklarının eleştirel bir şekilde değerlendirilmesine

D) Tarihi olaylar arasında neden - sonuç ilişkisi kurulmasına

     Doğru Cevap "C"dir

5.) 9. Sınıf öğrencisi Ayaz "Tarih ve Tarih Yazıcılığı"  konusunu öğrendikten sonra Tarih Bilimi için aşağıdakilerden hangisi söylerse yanlış olur?

A) Sadece yazılı verilerin olduğu dönemleri aydınlatır.

B) İnsanlığın geçmişiyle ilgilenir.

C) Neden - sonuç ilişkisi kurar.

D) Belgelere dayanır.

Doğru Cevap "A"dır

 

6.Tarih insanlığa etki eden her şeyi inceler.

Buna göre;

I. Siyasi olaylar,

II. Sosyal sorunlar,

III. Kültürel gelişmeler

durumlarından hangileri tarih bilimi tarafından incelenebilir?

 

A) I, II ve lll      B) I ve II           C) II ve III        D) I ve III

 

Doğru Cevap "A" dir

7. Geçmişte yaşanan bir olayın diğer olaylardan ayrılarak tarihe konu olabilmesi için;

I. Neden ve sonucunun insanlığa etki etmesi,

II. Belgelerle açıklanması,

III. Sınırları belli bir coğrafyada geçmiş olması

durumlarından hangileri öncelikle gereklidir?

 

A) I ve III         B) II ve III        C) Yalnız II        D) I ve II

 

                      Doğru Cevap "D"dir

 

9.  Doğa olaylarının tarihin konusu olabilmesi için;

I. Sonucunun insanlara etki etmesi,

II. Uzun sürede gerçekleşmiş olması,

III. İnsan yaşamında olumlu ya da olumsuz etki yaratması durumlarından hangileri gereklidir?

A) II ve III        B) Yalnız II        C) I ve II           D) I ve III

   

    Doğru Cevap "D"dir.

 

 

10. Devletlerin kuruluşu - yıkılışı, diğer devletlerle ilişkileri;

savaşlar,  göçler tarihin konulan arasında yer alır.

   Sadece yukarıdaki bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinin tarihin konuları arasında yer aldığı söylenemez?

 

A) Diplomatik ilişkiler      B) Sanatsal faaliyetler

C) Toplumsal hayat        D) Askeri konular

Doğru Cevap "B" dir. 

 

11. Tarihi bilimiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden

hangisi doğru değildir?

A) Olaylar arasında bağlantı kurarak inceleme yapar.

B) Geçmişi araştırarak geleceğe yön verir.

C) Sadece siyasi ve askeri olayları inceler.

D) İnsanların faaliyetlerini konu alır.

Doğru Cevap "C"dir

 

12 ) Tarih insanlığa etki etmiş bir olayı incelerken,

olay nerde geçmiş, ne zaman olmuş belirtir. Tarihçi

kendi duygu ve düşüncelerini değil gerçekliği anlatır.

Yukarıdaki bilgiye göre tarih;

I. Objektiftir,

II. Yer ve zaman belirtir,

III. Neden - sonuç ilişkisi kurar

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II     B) I ve III     C) II ve III      D) Yalnız III

Dogru Cevap "A" dir

Google+ WhatsApp