Balkan Savaşları

BALKAN SAVAŞLARI 1912-1913

  l. BALKAN SAVAŞI

 SEBEPLERİ:

1) Fransız İhtilali sonucu yayılan milliyetçilik akımı

2) Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası gereği Balkan uluslarını kışkırtması

SAVAŞIN BAŞLAMASI: Rusya'nın temel amacı sıcak denizlere inmekti. Bu amaçla; Rusya Balkanlar’da Panslavizm politikasını takip etti. Rusya; Sırbistan, Bulgaristan, Karadağ ve Yunanistan'ın aralarında bir bağlaşma yapmasını sağladı.

    Balkan Devletleri, Osmanlı Devleti'nin Makedonya'da yenilik yapmamasını istediler, bu istekleri kabul olmayanıca bunu gerekçe göstererek Osmanlıya karşı savaşı başlattılar. İlk saldıran ülke Karadağ'dı.

SONUÇLARI: Osmanlı Devleti savaşı kaybetmiştir. Çünkü; Askerlerinin bir bölümünün terhis edilmesi, Ordu komutanları arasında oluşan siyasi görüş ayrılıkları.

** Edirne ve Kırklareli kaybedilmiştir.

** Arnavutluk bağımsızlığını kazanmıştır. (Balkanlarda bağımsızlığını kazanan son devlettir. )

Büyük Devletlerin araya girmesiyle yeni Balkan haritasını belirlemek amacıyla LONDRA KONFERANSI toplanmıştır. (Aralık 1912 ) Alınan kararlara göre;

-Midye - Enez hattının Batısı, Balkan Devletlerine bırakıldı.

 -Ege Adaları, Yunanistan'a bırakıldı.

 NOT: Enver Paşa “Babıali Baskını” denilen bir hükümet darbesi yaptı. 1913 İttihat ve Terakki Fırkası 1918 yılına kadar iktidarda kaldı.

  II. BALKAN SAVAŞI

 SEBEBİ:

I. Balkan Savaşı’ndan sonra Balkan Devletleri arasında yapılan paylaşımda en büyük payı Bulgaristan'ın alması üzerine Balkan Devletleri aralarında savaş başladı.

 SAVAŞA KATILAN DEVLETLER:

Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ, Sırbistan ve Romanya’dır (Romanya; Bulgaristan'dan pay almak için katılmıştır. )

Bu durumdan yararlanan Osmanlı Devleti Midye - Enez hattını aşarak Kırklareli ve Edirne'yi geri aldı.

 SONUÇLARI:

-Bulgaristan yenildi ve toprak kaybetti.

-Osmanlı Devleti, Kırklareli ve Edirne'yi geri aldı.

Osmanlı Devleti ile Bulgaristan İstanbul Antlaşması’nı yaptı. (1913)

-Osmanlı Devleti ile Yunanistan Atina Antlaşması’nı yaptı. (1913)

Balkan Devletleri Bulgaristan ile Bükreş Antlaşması’nı yaptı. (1913)

• Osmanlı Devleti Balkan Savaşlarından Sonra; Arnavutluk’u, Makedonya'yı, Batı Trakya'yı, Ege Denizindeki Adaları’nı bırakmak zorunda kaldı.

Türklerin Avrupa Kıtası’ndaki varlığı Doğu Trakya ile Sınırlı kaldı

Bu olaylardan sonra İttihat ve Terakki Partisi orduda yenilikler yaptı. Almanya'dan getirilen subaylarla Osmanlı - Alman yakınlaşması biraz daha artmıştır. 

Bab-ı Ali Baskını nedir? I. Balkan Savaşı sırasında İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Mebusan Meclisi’ni basarak hükümeti devirip yönetimi ele geçirdi ve böylece ülkede diktatör rejimini kurdu.

 Osmanlılar hangi anayasaları kabul etmiştir? Kanun-i Esasi ve Teşkilat-ı Esasi

 Osmanlı imparatorluğunun parçalanmasını önlemek için ortaya atılan “Osmanlıcılık” fikri neden tutmamıştır?

Azınlıklar sanıldığı gibi Osmanlı Devleti’nden ayrılarak kendi bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.

 Güçlü devletler ve Fransız İhtilali’nin etkisi ile Azınlıklar ayaklanarak bağımsızlıklarını ilan etmek istemişlerdir.

       Tanzimat ve Islahat fermanında azınlıklara verilen haklar yeterli bulunmamış ve Meşrutiyet yönetimi ilan edilerek azınlıklar yönetimde söz sahibi olmuşlar ama buna rağmen yine de Türklerle birlikte yaşamak istememişlerdir, Dış güçlerin kışkırtması ile bağımsızlıklarını istemişlerdir.

Google+ WhatsApp