9. Sınıf Tarih Dersi Tarih ve Zaman Ünitesi ile İlgili Test Sorusu (17 Soru)

1. Tarih öncesi devirler; taş devri ve Maden Devri olarak iki ana bölümde incelenir. Bu sınıflama yapılırken neye dikkat edilerek böyle bir sınıflama yapılmıştır? 
A) Yaşam biçimlerine        
B) İnsanların Kültürlerine
C) gelenek ve göreneklere    
D) hangi dili konuştuklarına
E) insanların kullandıkları araç ve gereçlerin özelliklerine 

2.  Kitabeler bilgisidir. Eski mezar ve anıtlar üzerindeki kitabeleri ve yazıları inceler. 
     Yukarıda aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır?
A) Nümizmatik                          
B) Etnografya           
C) Kronoloji  
D) Epigrafya                            
E) Paleografya 

3. Birbirini izleyen iki tarihsel olaydan birinin, ötekinin nedeni sayılıp sayılamayacağını ortaya çıkarmak için neye bakılmalıdır?
A) iki olayın da ayni yerde geçip geçmediğine
B) iki olayda da ayni kişilerin etkin olup olmadığına
C) Sonrakinin nedenlerinin, öncekinin sonuçları arasında olup olmadığına              
D) iki olayın konuları arasında bir benzerlik olup olmadığına
E) Olayların sonuçları arasındaki benzerliğe.

4. Tanım: tarih; geçmişteki insanların birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içinde ve belgelere dayalı olarak inceleyen objektif bir bilimdir.
     Durum: Malazgirt Savaşı, Bizans arasında Selçuklu Türklerini Anadolu’dan çıkarmak için yapılmıştır. Savaşı, Peçeneklerin Selçukluların yanına geçmesi sonucu Selçuklular kazanmıştır.
       Yukarıdaki tanım ve Durum birlikte değerlendirildiğinde tarihin tanımındaki hangi özelliğe değinilmemiştir?
A) İnsan ilişkileri                       
B) Yer
C) Kronoloji              
D) Neden Sonuç ilişkisi
E) Geçmiş olaylar

5. Aşağıdaki olaylardan hangisinin oluşum zamanı diğerlerine göre daha belirgindir?
A) Ankara Antlaşması
B) Yazı MÖ 3500’de Sümerler tarafından bulundu
C) İstanbul XV. Yüzyılda Türkler tarafından fethedildi
D) Miladi takvim 1 Ocak 1926’da yürürlüğe girdi 1926 yılında İngilizlerle imzalandı.
E) İlk TBMM Cuma günü açıldı

6. I. M.Ö.3000: Sümerler çivi yazısı kullanmışlardır.
      II. M.Ö. 1280: Hititlerle Mısırlılar arasında Kadeş Antlaşması yapılmıştır. 
      III.M.Ö. 700: Lidyalılar ticaret hayatında para kullanmışlardır.
 Bu üç olayın ortak yönü nedir?

A) Meydana geldikleri dönemlerdeki toplum yapısını yansıtmaları 
B) Uluslararası etkileşimi hızlandırmaları
C) Oluşmalarında birbirlerinden etkilenmeleri
D) Uluslararası ilişkileri içermeleri
E) Bu tür olayların ilk örnekleri olmaları 
 
7. Bir olayın araştırılmasının doğru ve inandırıcı şekilde açıklanması yazılı belgelerle mümkündür.
    Buna göre aşağıdakilerden hangisi yazılı belgelere dayanılarak açıklanamaz?
A) Kavimler Göçü’nün sonuçları
B) Haçlı Seferleri’nin nedenleri
C) Bizans-Osmanlı ilişkileri
D) Fransız İhtilali’nin Osmanlı’ya etkileri
E) Tarih öncesi dönemlerdeki sosyal uğraşlar

8.  I. Mağara resimleri
     II. Paralar
     III. Destanlar
     IV. Kitabeler
Yukarıdakilerden hangileri yazılı kaynaklara örnek olarak gösterilebilir?
A) I ve II    
B) II ve IV     
C) I ve IV   
D) I, II ve II   
E) I, III ve IV

9. Aşağıdaki takvimlerden hangisi Güneş yılı esasına göre oluşturulmamıştır?
A) 12 Hayvanlı Türk Takvimi      
B) Hicri Takvim         
C) Rumi Takvim
D) Celâli Takvim                        
E) Milâdi Takvim

10. Tarihi olayların araştırılmasına ve öğretimini kolaylaştırmak amacıyla tarih zaman, mekan ve konularına göre sınıflandırılarak bölümlere ayrılmıştır.
Aşağıdakilerden hanisinde, zamana göre bir sınıflandırma görülmektedir.
A) Osmanlı Siyasi Tarih             
B) Türklerin Tarihi
C) Anadolu Uygarlıkları Tarihi    
D) Orta Çağ’da Avrupa Tarihi
E) Dinler Tarihi

11. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı en eski takvimdir?
A) Miladi  
B) Rumi   
C) Celali   
D) Hicri  
E) 12 Hayvanlı 

12. Tarihin çağlara ve dönemlere ayrılarak incelenmesindeki amaç, aşağıdakilerden hangisidir?
A)  İnsanlığın gelişimine katkıda bulunmak 
B) Tarihteki olay ve olguları tespit etmek 
C) Tarihin belgelere dayandırılarak objektif olarak incelenmesini sağlamak 
D) Tarihteki önemli olayları ortaya çıkarmak 
E) Olayların anlaşılmasını ve incelenmesini kolaylaştırmak

13.  I. Objektiflik (Tarafsızlık) 
      II. Belgelere dayandırılması 
     III. Neden-sonuç ilişkisi içermesi 
Yukarıdakilerden hangileri tarihi bilim dalı yapan özellikler arasında gösterilebilir?
A)  I ve II    B) Yalnız III C) I, II ve III    D) Yalnız II     A) Yalnız I

14. Göbeklitepe kazıları kim tarafından yapılmıştır?
A) Robert J. Braidwood             
B)J. Mellart               
C) Klaus Schmitd 
D) Palton                                  
E) Ziya Gökalp

15. Tarihe yardımcı bilim dallarından hangisi, günümüzde tarihî olayların incelenmesinde tarihe en fazla yardımcı olan bilim dalıdır?
 A) Paleoğrafya                         
B) Antropoloji           
C) Diplomatik 
D) Nümizmatik                          
E) Arkeoloji

16. Bir olayın araştırılması doğru ve inandırıcı bir şekilde açıklanması yazılı belgelerle mümkündür. 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yazılı belgelere dayanılarak açıklanamaz? 
A) Fransız İhtilali'nin Osmanlı'ya etkileri 
B) Tarih öncesi dönemlerdeki sosyal uğraşlar 
C) Bizans-Osmanlı ilişkileri 
D) Haçlı Seferleri'nin nedenleri 
E) Kavimler Göçü'nün sonuçları

17. "Tarih milletlerin tarlalarıdır. Her millet bu tarlaya ne ekmişse gelecekte onu biçer." 
Yukarıda verilen bilgiye göre, tarih bilimi için; 
I. Tarihin kuralları milletlere göre değişir. 
II. Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır. 
III. Yer ve zaman kavramları önemli değildir. 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)  I ve II     
B) Yalnız III     
C)  I, II ve III    
D) Yalnız II    
E) Yalnız I

DOĞRU SEÇENEKLERİ GÖRMEK İÇİN LÜTFEN ÜZERİNE TIKLAYIN

1-E, 2-E, 3-C, 4-C, 5-D, 6-E, 7-E, 8-B, 9-B, 10-D-11-E, 12-E, 13-C, 14-C, 15-C, 16-B, 17-E

       Kaynak : www.tarih34.com

 

Google+ WhatsApp