11. Sınıflar 3. Ünite Deneme Test Soruları

11. Sınıflar 3. Ünite Deneme Test Soruları

1. Avrupa’da yayılan ‘‘Her ulusa bir devlet’’ düşüncesinin;
I. Avusturya-Macaristan,
II. Osmanlı,
III. İngiltere
devletlerinden hangileri üzerinde yıkıcı etkiye neden olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I.     B) Yalnız II.    C) I ve II.
D) II ve III.    E) I, II ve III.

 

2. Rusya’nın, Kırım Savaşı’nı ilan etmesinde;
I. Kudüs’te ayrıcalıklar elde etmek,
II. Londra Boğazlar Sözleşmesi’ni yürürlükten kaldırmak,
III. Osmanlı’daki Ortodoksları himaye etmek
amaçlarından hangileri dinî nitelik taşır?
A) Yalnız I.     B) Yalnız II.    C) I ve II.
D) I ve III.      E) I, II ve III.

 

3. Osmanlı Devleti’nin, “Islahat Fermanı”nı Paris Konferansı devam ederken ilan ederek, azınlıkların hak ve hürriyetlerini genişletmesi;
I. Azınlık haklarının gerekçe gösterilerek ülkenin iç işlerine karışılmasını engellemek,
II. Paris Konferansı’nda yabancı devletlerin desteğini kazanmak,
III. Diplomaside güç kazanmak
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

 

4. Osmanlıcılık fikri ile Osmanlı Devleti’ni oluşturan bütün milletleri adalet, eşitlik, hürriyet ölçüleri içinde bir arada
tutup Osmanlı toplumu oluşturmak amaçlanır.
Osmanlıcılık fikrine uygun olarak;
I. Tanzimat Fermanı,
II. Islahat Fermanı,
III. Sened-i İttifak
belgelerinden hangileri ilan edilmiştir?
A) Yalnız I.     B) Yalnız II.   C) I ve II.

D) II ve III.    E) I, II ve III.

 

5. İngiltere, Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma politikasını ilk kez aşağıdaki savaşlardan hangisinde terk etmiştir?
A) 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi
B) Nizip Savaşı
C) Kırım Harbi
D) 93 Harbi
E) Dömeke Savaşı

 

6. Aşağıdakilerden hangisi 1877-1878 Osmanlı−Rus Savaşı’na (93 Harbi) bağlı olarak ortaya çıkan gelişmelerden değildir?

A) Genç Osmanlılar hareketinin doğması

B) Meclisiumuminin kapatılması

C) Anadolu’ya yoğun Türk göçlerinin yaşanması

D) Nene Hatun ve Gazi Osman Paşa’nın millî bir kahraman olarak tanınması

E) Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın bağımsızlığını kazanması

 

7. 93 Harbi’nden sonra ağır koşullar içeren Ayastefanos Antlaşması’nın imzalanması Osmanlı Devleti’nin dışında

başta İngiltere olmak üzere Avrupalı devletleri de rahatsız etmiştir.

İngiltere, aşağıdaki topraklardan hangisinin kendisine bırakılması karşılığında Ayastefanos Antlaşması hükümlerinin hafifletilmesi konusunda Osmanlı Devleti’ne güvence vermiştir?

A) Kıbrıs  B) Girit    C) Mısır   D) Rodos E) Musul

 

8. Osmanlı Devleti’nde;

İlk kez imtiyaz elde eden toplum Sırplardır.

• İlk bağımsız olan Yunanlılardır.

Buna göre;

I. Balkanlarda Osmanlı’nın merkezî otoritesi zayıflamıştır.

II. Milliyetçilik Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü tehdit etmiştir.

III. Balkanlarda Osmanlı hâkimiyeti sona ermiştir.

yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I.     B) Yalnız III.   C) I ve II.

D) II ve III.    E) I, II ve III.

 

9. Sırpların bağımsızlık süreci ile ilgili;

I. imtiyaz elde etme,

II. özerk olma,

III. bağımsız olma

sürecinde Osmanlı ile imzalanan antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

       I               II          III  

A) Bükreş       Edirne     Berlin

B) Edirne              Bükreş     Berlin

C) Berlin         Bükreş     Edirne

D) Berlin        Edirne     Bükreş

E) Edirne              Berlin      Bükreş

 

10. Balkanlarda Osmanlı Devleti’ne karşı milliyetçi isyanların görülmesinde;

I. Avrupalı Devletlerin kışkırtması,

II. Panslavizm politikası,

III. Osmanlıcılık fikrinin taraftar toplaması

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I.     B) Yalnız II.    C) Yalnız III.

D) I ve II.       E) I, II ve III.

 

11. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda Avrupalı Devletlerin Osmanlı’nın iç işlerine müdahale ettiği söylenemez?

A) Mısır sorunu

B) Boğazlar sorunu

C) Milliyetçi ayaklanmalar

D) Balkan bunalımı

E) Sened-i İttifak’ın imzalanması

 

12. 1856 yılında imzalanan Paris Antlaşması’nda yer alan;

• Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılacağı,

• Osmanlı toprak bütünlüğünün Avrupa devletlerinin garantisi altında olacağı,

• Osmanlı ve Rusya’nın Karadeniz’de savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacağı maddeleri birlikte düşünüldüğünde;

I. Osmanlı Devleti, siyasi gücünü yitirmiştir.

II. Karadeniz Türk gölü olmaktan çıkmıştır.

III. Rusya’nın Osmanlı üzerindeki baskısı sona ermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.     B) Yalnız II.    C) Yalnız III.

D) I ve II.       E) I, II ve III.

 

Cevap Anahtarı:

1-C, 2-D, 3-E, 4-C, 5-D, 6-A, 7-A, 8-B, 9-A, 10-D, 11-E, 12-D

 

 

Google+ WhatsApp