DÜŞÜNCE HAYATINDA VE SANATTA GELİŞMELER
 
 
RÖNESANS
     Rönesans, coğrafi konumu itibariyle Doğu ve Batı uygarlıklarına yakın ve İslâm kültüründen etkilenmeye elverişli olan İtalya’da doğdu. 
XV. ve XVI. yüzyıllarda önce İtalya'da başlayan ve daha sonra Avrupa'da yayılan edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanındaki gelişme, yenilik ve yeni fikirlere  "Yeniden Doğuş" anlamında Rönesans denilmiştir.
 
Rönesans'ın Nedenleri:
-Haçlı Seferleri ile Müslüman dünyasından öğrendikleri matbaayı geliştirmeleri 
-Avrupa'nın İspanya'da Endülüs Devleti ve Sicilya aracılığı ile İslam medeniyetini tanıması
- Coğrafi Keşifler sonucu zenginleşen Avrupa’da sanatı ve sanatçıyı koruyan Mesen sınıfının oluşması
-Kiliseye duyulan güvenin azalması ve Skolastik düşüncenin önemini kaybetmesi
-Yetenekli sanatçı ve bilim insanlarının yetişmesi
-Eski Yunan, Roma, ve Antik Çağ (Eski Çağ) eserlerinin incelenmesiyle akılcı düşüncenin ortaya çıkması
Avrupa'da kültür ve sanat faaliyetlerini destekleyen, bilim adamları ve sanatkârları himaye eden varlıklı kişilerin (Mesenler) ortaya çıkması
-İstanbul'un fethinden sonra Bizanslı bazı bilginlerin İtalya'ya göç ederek eski Yunancayı öğretmeleri ve eski eserleri tanıtmaları
 
Rönesans'ın Gelişimi: Hümanistler ile Burjuvanın katkılarıyla gelişmiştir. 
 
Rönesans, XV. yüzyılda İtalya'da başlamıştır. 
 
Rönesans'ın İtalya'da başlamasında; 
-İtalya'nın coğrafi konumu, ekonomik durumu, dini önemi, tarihi önemi, siyasal durumu ve İslam medeniyetinden etkilenmesi, İspanya'da bulunan Endülüs önemli rol oynamıştır.
 -İtalya’nın İslâm uygarlıklarıyla yakın ilişki içinde olması
-Zengin şehir devletlerin sahip olan İtalya’da bilimsel ve kültürel çalışmaların desteklenmesi
-İtalya’nın ticaret merkezi olması, değişik medeniyetlerle sürekli bir etkileşim içinde olması
Coğrafi Keşifler sonucunda İtalyan şehirlerinin zenginleşmesi ile İtalyan ekonomisinin ilerlemesi
İtalya’nın Orta Çağ’dan itibaren siyasi birlikten yoksun bağımsız şehir devletlerinden oluşması ile özgür düşünce ortamının bulunması Rönesans’ın İtalya’da doğmasının başlıca sebepleri arasındadır.
     -İstanbul’un fethi ile İstanbul’dan İtalya’ya giden bilginlerin Eski Çağ'dan kalan antik eserleri incelemek ve benzerlerini yapabilmek amacıyla akademiler kurulmuş, Yunanca, Latince ve İbranice metinler incelenmiştir.
 İtalya'da Rönesans, XIV. yüzyılın sonlarında Hümanizma ile başlamıştır. Hümanizm; Eski Yunan ve Latin kültürlerini en yüksek kültür örneği olarak alan ve Orta Çağ'ın skolastik düşüncesine karşı Avrupa'da doğup gelişen felsefe, bi¬lim ve sanat görüşü, insanlık sevgisini en yüce amaç ve olgunluk sayan bir doktrindir. 
Hümanizm, insa¬nın kendini tanımasına, yasalarını yapmasına ve haklarını korumasına ortam hazırlamıştır.
    
    Avrupa devletleri, İtalya Savaşları (1494-1559) sı¬rasında İtalya'daki Rönesans hareketlerinden etkilenmişlerdir. Hıristiyanların papayı ziyaret etmeleri de İtalya'daki yenilikleri kendi ülkelerinde tanıtmalarında etkili olmuştur.
 
İtalya’da Yetişen Rönesans Öncüleri:  Giotto, Rafaello ve Leonardo da Vinci
 
Avrupa’da kurulan üniversitelerde; İbni Sina’nın tıp alanında yazdığı eserler beş yüz yıl boyunca ders kitabı olarak okutulmuştur.
İbni Heysem’in fizik ve astronomi hakkında bir çok eseri ders kitabı olarak okuttular

Not:Kültür ve medeniyetin yayılmasında önemli bir rolü olan kâğıdın seri üretimini gerçekleştiren Müslüman Araplardır. Xlll. Yüzyılda İtalyan tüccarlar ticaret vasıtasıyla kâğıt yapımını Doğu medeniyetinden öğrendiler. 

 
 
Rönesans'ın Sonuçları:
Avrupa'da skolastik düşünce yıkılmış, serbest düşünce ortamı doğmuş, bilim, sanat ve edebiyat alanlarında yeni dünya görüşü ortaya çıkmıştır.
-Deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce yaygınlaşmıştır.
-Din adamları ve Katolik Kilisesi hümanistler tarafından eleştirilmiş ve Reform hareketlerinin başlamasına ortam hazırlamıştır.
Skolastik düşünce ortadan kalkarken kiliseye olan güven de azaldı. Bu durum Reform’un başlamasında etkili oldu. 
-Soylular ile halk arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki çelişkiler artmıştır. 
-Din adam¬ları, bürokratik alanlardan uzaklaştırılmaya başlanmış, devlet işlerini yürütecek bürokratlar ortaya çıkmıştır.
-Edebiyattan ve sanattan zevk alan üstün bir tabaka ile bunlardan zevk almayan yoksul halk kitlesi gibi iki sınıf ortaya çıktı.
-Bilimsel gelişmeler teknik gelişmelere ve sanayinin ilerlemesine ortam hazırlamıştır.
-Fransa’da Villar, Ronsard, Rable ve Montaigne, 
Almanya’da; Erasmus ve Dürer, 
İngiltere’de; Sheakspear gibi ünlü sanatçılar yetişti.
 
Not: Rönesan’ın etkileri Avrupa dışında pek görülmedi.
 
Rönesan'sın Osmanlılar Üzerindeki Etkileri:
Osmanlı devleti XV ve XVI. Yüzyıllarda bilim, teknik ve mimaride Avrupa’dan çok ileri düzeydeydi. Bu sebeple Osmanlı Devleti Avrupa’da yaşanan bu gelişmelerden yararlanma ihtiyacı duymayarak bu gelişmeler kayıtsız kaldı.  Ancak Avrupa devletleri, Rönesans’ın etkisiyle oldukça hızlı bir gelişme gösterdi. Avrupa’daki bu gelişmeler okullarda tabana yayıldı. Osmanlı devleti XV ve XVI yüzyıllarda Avrupa’dan teknik, bilim bakımında ileri olmasına karşın bunu eğitimi zorunlu hale getirerek tabana yayamamıştır. Bu da Osmanlı toplumunu cehalete sürüklemiştir. 
Not: Kültür ve medeniyetin yayılmasında önemli bir rolü olan kâğıdın seri üretimini gerçekleştiren Müslüman Araplardır. Xlll. Yüzyılda İtalyan tüccarlar ticaret vasıtasıyla kâğıt yapımını Doğu medeniyetinden öğrendiler. Not: Kültür ve medeniyetin yayılmasında önemli bir rolü olan kâğıdın seri üretimini gerçekleştiren Müslüman Araplardır. Xlll. Yüzyılda İtalyan tüccarlar ticaret vasıtasıyla kâğıt yapımını Doğu medeniyetinden öğrendiler. Not: Kültür ve medeniyetin yayılmasında önemli bir rolü olan kâğıdın seri üretimini gerçekleştiren Müslüman Araplardır. Xlll. Yüzyılda İtalyan tüccarlar ticaret vasıtasıyla kâğıt yapımını Doğu medeniyetinden öğrendiler.

Google+ WhatsApp