TEST-4. ÜNİTE -ESKİ TÜRKLER

TEST-4. ÜNİTE -ESKİ TÜRKLER

İslamiyet öncesi Türkler ile ilgili Test Soruları

9. SINIF DENEME TESTİ: III. ÜNİTE 

ESKİ TÜRKLER

CEVAP ANALTARI

1-B, 2-D, 3-A, 4-D, 5-C, 6-E, 7-A, 8-C, 9-C, 10-B, 11-B, 12-E, 13-E, 14-D

1. Asya Hun Devleti’nin dağılmasından sonra Asya’nın batısında bulunan Hunların Balamir önderliğinde   Karadeniz’in kuzeyinden batıya geçerek kısa sürede Tuna boylarına ulaşması birçok Germen kavminin yerlerinden ayrılmasına neden olmuştur. Böylece yıllarca sürecek bir yer değiştirme olayı yaşanmıştır.

Etkileri yüzyıllarca sürecek olan bu olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Feodalite           B) Kavimler Göçü  C) Haçlı Seferleri

D) Reform              E) Kadeş Antlaşması

 

2. Türkler siyasi, ekonomik ve coğrafi nedenlerle Orta Asya’dan göç etmek zorunda kalmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin sonuçlarından biri değildir?

A) Türk kültürü dünyaya yayıldı.

B) Farklı coğrafyalarda Türk devletleri kuruldu.

C) Farklı inançlarla tanışıldı.

D) Askerî alanda diğer milletlerden etkilenildi.

E) Atın kullanımı ve demirin işlenmesinde ön ayak olundu.

 

3. • Kasaba ve şehirlerde otururlardı.

    • Ticaret ve sanayi ile uğraşırlardı.

    • Senyörlere para vererek onların himayesinde yaşarlardı.

Verilen bilgilerde Orta Çağ Avrupa’sının hangi sosyal sınıfından bahsedilmiştir?

A) Burjuvalar          B) Asiller                                C) Rahipler

D) Serf                    E) Serbest Köylüler

 

4. Kavimler Göçü sonucunda;

• Türk kavimlerinin baskısından kaçan Germen kavimleri Avrupa’nın değişik yerlerine yerleşmişlerdir.

• Germen kavimlerinin saldırısı sonucu Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır.

• Germen kavimleri arasında Hristiyanlık yayılmıştır.

Buna göre Avrupa’da;

I. etnik,

II. siyasi,

III. dinî,

IV. hukuki

yapılarından hangilerinin değiştiği söylenemez?

A) Yalnız l.              B) Yalnız IV.           C) I ve II.

D) III ve IV.            E) I, II ve III.

 

5. Kavimler Göçü sonucunda Avrupa’da;

• Avrupa’nın bugünkü temellerinin atılması,

• Feodalite rejiminin ortaya çıkması,

• Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması meydana gelen bu gelişmelerin Avrupa’da hangi alanla ilgili olduğu söylenebilir?

A) Askerî                B) Hukuki               C) Siyasi   D) Kültürel           E) Dinî

 

6. Kavimler Göçü sonucunda;

I. Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır.

II. İngiltere ve Fransa başta olmak üzere bugünkü Avrupa devletlerinin temelleri atılmıştır.

III. Feodalite rejimi ortaya çıkmıştır. meydana gelen gelişmelerden hangileri Avrupa’nın siyasi yapısının değiştiğine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I.              B) Yalnız II.            C) I ve II.

D) II ve III.             E) I, II ve III.

 

7. 1347-1351 yılları arasında Avrupa nüfusunun neredeyse yarısının ölümüne sebep olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Veba Salgını      B) Otuz Yıl Savaşları

C) Yüz Yıl Savaşları  D) Doğal Afet      E) İç İsyanlar

 

8. Kök Türk Devleti döneminde İpek Yolu’na hâkim olmak için ilk önce Sasanilerle iş birliği yapılarak Akhun Devleti’ne son verilmiş daha sonra Bizans ile ittifaka girilerek Sasanilerle mücadele edilmiştir.

Bu bilgilere göre;

I. Diplomatik faaliyetlerde bulunulmuştur.

II. Ticarete önem verilmiştir.

III. Yerleşik yaşama geçilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.              B) Yalnız II.            C) I ve II.

D) II ve III.             E) I, II ve III.

 

9. Orta Asya’nın sert karasal bir iklime sahip olması, topraklarının verimsiz olması ve bölgede sulama imkânının bulunmaması, Türklerin hayvancılıkla uğraşmasına neden olmuştur. Bu iklim koşulları bölgeden göç etmelerinin de nedenlerinden biridir.

Bu bilgilere göre;

I. Coğrafi koşullar ekonomik uğraşlar üzerinde etkilidir.

II. Ekonomik uğraşlar toplumların yaşam biçimiyle doğrudan ilişkilidir.

III. Siyasi otorite ekonomik faaliyetleri ve yaşam biçimini belirlemiştir.

yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.              B) Yalnız II.            C) I ve II.

D) II ve III.             E) I, II ve III.

 

10. Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra ortaya çıkıp Orta Çağ Avrupa’sına egemen olan siyasi, ekonomik, sosyal ve dinî sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Merkantilizm     B) Feodalizm         C) Meşrutiyet

D) Makyevelizm     E) Faşizm

 

11. Kavimler Göçü sonucu Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmış, Avrupa’da bugünkü milletler sistemi oluşmaya başlamıştır. Ayrıca Balkanlarda Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.

Buna göre Kavimler Göçü’nün sonuçları ile ilgili;

I. Avrupa’nın siyasi yapısı değişmiştir.

II. Kilisenin Avrupa’daki etkinliği azalmıştır.

III. Avrupa’da Türk devleti kurulmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I.              B) Yalnız II.            C) I ve II.

D) II ve III.             E) I, II ve III.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupa’sında meydana gelen siyasi ve sosyal gelişmelerden biri değildir?

A) Vizigot Krallığı’nın sona ermesi

B) Katolik-Ortodoks bölünmesinin yaşanması

C) Magna Carta’nın ilan edilmesi

D) Yüzyıl Savaşlarının yaşanması

E) Coğrafi Keşifler

13 . Çin uygarlığının oluşumunda;

I. Türk,        

II. Moğol,

III. Tibet

yukarıdaki kültürlerden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I.                    B)Yalnız II.        C)Yalnız III.

D)I ve III.                     E) I, II ve III.

 

14. Patrici – Plep arasındaki sınıf mücadelesi sonucu hazırlanan ve Avrupa hukukunun temelini oluşturan Roma hukuk kurallarına verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Solon            Kanunu                         B)PsistarosKanunu

C)Hammurabi Kanunları D) On ikiLevha Kanunları

E) Dragon          Kanunu

Google+ WhatsApp